زیست شناسی دبیرستان و پیش دانشگاهی

سؤالات فصل اول به ترتيب مطالب كتاب

1-      آدمي به علت ................... گاهي به خرافات و، جادوگري و حدس و گمان روي آروده است.

2-      تفكر علمي چيست؟

3-      اگر براي يافتن پاسخ سؤالهايمان ار ............................. و ........................... استفاده كنيم ، آنگاه به تفكر علمي نزديك شده ايم.

4-      شكل مقابل بيانگر چه مطلبي است؟

5-      يك محقق داراي چه ويژگي هايي است؟

6-      براي كاستن از خطاهاي اندام حسي ، يك محقق چه مي كند؟

7-      روش علمي چيست؟

8-      قبل از مرحله‌ي فرضيه سازي به ترتيب در روش علمي ، چه مراحلي طي شده است؟

9-      آيا محققان هميشه كارهاي خود را از صفر ( تعريف مسئله) شروع مي كنند؟ چرا؟

10-   پژوهشگران براي جمع آوري اطلاعات در بيشتر موارد دست به ....................... و ........................... مي زنند.

11-   فرضيه چيست؟

12-   چرا محققان آزمايش هاي خود را تكرار مي كنند؟

13-    اين تكرار آزمايش جزء‌كدام مرحله از روش علمي است؟

14-   خلق الساعه چيست؟

15-   آزمايش آقاي ون هلمونت در رابطه با خلق الساعه ، چه بود؟

16-   اشتباه آقاي ون هلمونت در بررسي خلق الساعه چه بود؟

17-   دانشمندان پس از ون هلمونت از كارهاي او چه نتايجي گرفتند؟

18-   ويژگي هاي يك آزمايش كنترل شده كدامند؟

19-   كنترل يك آزمايش چه فايده اي دارد؟

20-   چرا هنگام انجام آزمايش ،بايد همه ي متغيرها به جز يكي از آنها که مورد آزمايش است ثابت باشد ؟

21-   طرح مسئله ي آقاي ردي چه بود؟

22-   آقاي ردي در مرحله‌ي جمع آوري اطلاعات ، چه كارهايي انجام داد؟

23-   فرضيه ي آقاي ردي چه بود؟

24-   آزمايش كنترل شده‌ي آقاي ردي چه بود؟

25-   آقاي ردي از آزمايشات ( آزمايش كنترل شده) خود چه نتيجه اي گرفت؟

26-   آقاي ردي در مرحله‌ي انتشار ، چه كاري اناجم داد؟

27-   علوم زيستي چيست؟

28-   دانش علوم زيستي چيست؟

29-   شاخه هاي اصلي علوم زيستي كدامند؟ هر كدام به چه منظور صورت مي گيرند؟

30-   كداميك از شاخه هاي علوم زيستي به ديگري وابسته است؟ چرا؟

31-   آيا مي توان با روش علمي به همه ي پرسش هاي آدمي پاسخ داد؟ چرا؟

32-   دو علمي كه بيشترين تأثير و كاربرد را در علوم زيستي دارند كدامند؟

 

سوالات فصل اول در امتحانات قبلي


1)      به ترتيب در روش علمي بعد از مرحله فرضيه سازي دو مرحله بعد كدامند ؟

2)      از ويژگي هاي دانشمندان و محققان دو مورد را بنويسيد .

3)      هر يك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد .

a.       الف ) علوم زيستي :

b.       الف ) علوم زيستي پايه اي :

c.       الف ) فرضيه

d.       الف ) تفكر علمي

4)      جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد .

ü       وقتي براي همه پاسخ هايي كه مي دهيم دليل كافي داشته باشيم آنگاه به ----------- نزديك شده ايم .

ü       الف ) حدس و گماني كه بر پايه اطلاعات قبلي درباره علت پديده اي زده مي شود --------- مي نامند .

ü       ب ) استفاده انسان از پديده هاي زيستی براي زندگي بهتر هدف --------------------- مي باشد .

ü       الف ) ابزار دقيق اندازه گيري به كمك ------------------ محققان مي آيند .

ü       ب ) مرحله پنجم از روش علمي  ------------ مي باشد .

ü        هر سلول از سه جزء اصلي ................... و .................... و ................... ساخته شده است .

ü       علوم زيستي .................. براي استفاده انسان از پديده هاي زيستي به منظور زندگي بهتر فعاليت دارد .

ü       ب ) آدمي به علت  ------------ به خرافات ، جادوگري و حدس و گمان روي آورده است .

ü       الف ) مراحل روش علمي عبارتند از :

ü       تعريف مسئله ç -------- ç فرضيه سازي ç -------- ç  ثبت يافته ها    ç تفسير و نتيجه گيري ç    انتشار گزارش

ü       ب ) آزمايش كنترل شده آزمايشي است كه در آن -----------------------------------

5)      پژوهش هاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور انجام مي شوند ؟

6)      نظريه سلولي به چه مواردي اشاره مي كند ؟ (دو مورد)

7)      الف ) روش علمي را تعريف كنيد .

ب ) در مراحل روش علمي بعد از جمع آوري اطلاعات چه مرحله اي  قرار دارد ؟

8)      چرا براي يافتن پاسخ همه پرسش ها ، نمي توان از روش علمي استفاده كرد ؟

9)      جاهاي خالي را با كلمه مناسب پر كنيد :

a.       الف ) از خطاهاي حس بينايي دو مورد را بنويسيد .

b.       ب ) پژوهش هاي علوم زيستي پايه اي به چه منظور صورت مي گيرند ؟

10)   طرح مسئله آقاي ردي چه بود ؟

11)   دو علمي را كه بيشترين اهميت و كاربرد را در علوم زيستي دارند نام ببريد  .

12)   چرا نمي توان پاسخ همه پرسش ها را از طريق روش علمي به دست آورد ؟

13)   كنترل آزمايش چه فايده اي دارد ؟

14)   چرا محققان نتايج كارهاي خود را منتشر مي كنند ؟

15)   پاسخ دهيد كه : الف ) ويژگي هاي آزمايش كنترل شده كدامند ؟

ب ) آقاي ردي از آزمايش كنترل شده خود چه نتيجه اي گرفت ؟

ج ) پنجمين مرحله از مراحل پلكان مانند روش علمي كدام است ؟

16)   ب )آزمايش كنترل شده در ازمايش ردي چه بود ؟

17)   علوم زيستي كاربردي را تعريف كنيد .

18)   يك مثال براي خطاي لامسه بنويسيد .

19)   اگر غلظت كربن دي اكسيد محيط از 1/0 % بيشتر باشد ، شدت فتوسنتز كاهش مي يابد . چگونه اين موضوع را آزمايش مي كنيد ؟

20)   در آزمايش هاي آقاي ردي :

الف ) هدف از تكرار آزمايش ها چه بود ؟

ب ) آزمايش كنترلي او را بنويسيد .

21)   پژوهش هاي علوم زيستي پايه اي به چه منظور صورت مي گيرند ؟ مثال بزنيد .

22)    ب ) نوشتن كتاب آزمايشهايي درباره پيدايش حشرات توسط آقاي ردي بيانگر كدام مرحله در روش علمي است ؟

23)   الف )براي خطاي بينايي يك مثال بزنيد .

ب ) يكي از نقص هاي آزمايش ون هلمونت در رابطه با نظريه خلق الساعه چه بود ؟

24)   الف ) نظريه توليد خود بخودي (خلق الساعه )چه چيزي را بيان مي كند ؟

ب ) چرا معمولا محققان كار خود را از صفر شروع نمي كنند ؟

25)   پنهان كردن گوشت زير خاك توسط ردي و تكرار آزمايش كداميك از مراحل روش علمي را نشان مي دهد ؟

26)   چرا بايد پژوهشگر سعي كند همه عواملي را كه بر نتيجه آزمايش اثر مي گذارند كنترل كند ؟

27)   يك راه غلبه بر خطاها و محدوديت حواس آدمي را ذكر كنيد .

28)   بعد از اينكه حدس و گمان ما درباره اطلاعات بدست آمده اثبات شد ، آنگاه به كداميك از جواب هاي زير رسيده ايم؟ 

29)   نظريه¨        قانون   ¨      فرضيه  ¨       تصورات¨

30)   كداميك از افراد زير نظريه خلق الساعه را به طور كامل رد كرد ؟

ون هلمونت ¨    فرانچسكو ردي ¨    ارسطو¨   لويي پاستور¨

31)   در كارهاي آقاي ردي مراحل اول و دوم روش علمي را مشخص كنيد .

 

علوم زیستی سال اول دبیرستان فصل اول ( سؤالها به ترتیب صفحات کتاب نوشته شده است)


 1. يك مثال از خطاي شنوايي و يك مثال از خطاي بينايي بنويسيد.
 2. روش علمي حل مسايل چيست؟
 3. مراحل مختلف روش علمی را به ترتيب نام ببرید.
 4. در روش علمي ، پس از مرحله ي فرضيه سازي كدام مرحله قرار دارد؟
 5. هدف از تعریف مسئله در روش علمی چیست؟
 6. چرا محققان معمولا كار خود را از صفر شروع نمي كنند؟
 7. فرضيه چيست؟
 8. در علوم تجربي چگونه يك فرضيه تأييد يا رد مي شود؟
 9. هدف از تکرار آزمایش در روش علمی چیست؟
 10. نظريه خلق الساعه چيست ؟يك مثال بياوريد؟
 11. کدام دانشمندان نظریه خلق الساعه را پذیرفتند؟
 12. کدام دانشمندان نظریه خلق الساعه را رد کردند؟
 13. آزمایشی که ون هلمونت در مورد نظریه خلق الساعه انجام داد چه بود؟
 14. یکی از نقص های کار ون هلمونت را بنویسید؟
 15. دو درس مهمي كه دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟
 16. آزمايش ساده اي در مورد نظريه خلق الساعه بنويسيد؟
  آزمايش كنترل شده را تعريف كنيد؟
  - ردي براي بررسي علت فاسد شدن گوشت چه فرضيه اي را ارائه داد و چگونه اين فرضيه را آزمايش كرد؟
 17. فرانچسكو ردي از آزمايش هاي خود چه نتيجه اي گرفت؟
 18. آزمايش هاي كنترلي ردي را بيان كنيد ؟
 19. در آزمايش ها ردي مراحل اول و دوم روش علمي را بنويسيد؟
 20. فرضيه ردي در مورد پيدايش مگس ها را بنويسيد؟
 21. علوم زيستي چيست؟
 22. دو گروه اصلي علوم زيستي را بنويسيد؟
 23. پژوهش هاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور انجام مي شوند؟
 24. پژوهشهاي علوم زيستي پایه ای به چه منظور استفاده مي شود؟
 25. آيا مي توان پاسخ همه ي پرسش هاي آدمي را با استفاده از روش علمي به دست آورد؟ چرا؟
 26. روش علمي براي چه موضوعاتي به كار مي رود؟
 27. چند سال قبل در يكي از رودخانه هاي شمال تعداد زيادي ماهي تلف شدند،دو فرضيه در مورد علت مرگ ماهي ها بنويسيد؟
 28. چرا هنگام انجام آزمايش ،بايد همه ي متغيرها به جز يكي از آنها که مورد آزمايش است ثابت باشد

 

نمونه سؤالات امتحاني فصل اول :           ۳/۹/۸۵


1-آزمايش كنترل شده را تعريف كنيد؟

2- آزمايش ساده اي مورد نظريه خلق ا لساعه(پيدايش خود به خودي موجودات زنده )بنويسيد؟

3- روش علمي براي چه موضوعاتي به كار مي رود؟

4- فرضيه را تعريف كنيد در علوم تجربي چگونه يك فرضيه تأييد يا رد مي شود؟

5- فرانچسكو ردي از آزمايش هاي خود چه نتيجه اي گرفت؟

6- زيست شناسي چگونه علمي است؟

7- چند سال قبل در يكي از رودخانه هاي شمال تعداد زيادي ماهي تلف شدند،دو فرضيه در مورد علت مرگ ماهيها بنويسيد؟

8- آزمايش هاي كنترلي ردي را بيان كنيد ؟

9- علوم زيستي را تعريف كنيد و دو گروه اصلي آن را بنويسيد؟

10- دو درس مهمي كه دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

11- روش علمي را تعريف كنيد و مراحل آن را بنويسيد؟

12- هنگام انجام آزمايش ،بايد همه ي متغييرها به جز يكي از مورد آزمايش است ،ثابت باشد،اين كار چه لزومي دارد؟

13- نظريه خلق الساعه چيست ؟يك مثال بياوريد؟

14- شش مرحله از مراحل روش علمي را به ترتيب بنويسيد؟

15-   در روش علمي پس از فرضيه سازي كدام مرحله قرار دارد؟

16-   يك مثال از خطاي شنوايي و يك مثال از خطاي بينايي را بنويسيد؟

17 – پژوهشهاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور استفاده مي شود؟

18-   چرا محققان معمولاًًكار خود را از صفر شروع نمي كنند؟

19-   چرا نمي توان پاسخ همه ي پرسشها را با روش علمي بدست آورد؟

20-در آزمايش ها ردي مراحل اول و دوم روش علمي را بنويسيد؟

21- فرضيه ردي در مورد پيدايش مگسها را بنويسيد؟

22- چه موقع آدمي به خرافات ،جادوگري و حدس و گمان روي مي آورد؟

23- چه موقع به تفکر علمي نزديک مي شويم ؟

24-آيا شک کردن در مسائل علمي لازم است؟در اين مورد عوامل کمک کننده به محققان چيست ؟ مثال بزنيد.

25-محققان براي حل مسائل علمي از چه روشي استفاده مي کنند ؟اين روش چند مرحله دارد؟ به ترتيب نام ببريد؟

26-مرحله قبل و بعد از آزمايش فرضيه را بنويسيد؟

27-مرحله 2و 5و7 روش علمي را بنويسيد؟

28-فرضيه را تعريف کنيد؟ و يک مرحله قبل از آن و دو مرحله بعد از آن را بنويسيد؟

29-آيا محققان همه مراحل علمي را قدم به قدم مي پيمايند ؟چرا؟

30- براي اولين بار نظريه خلق الساعه توسط چه کسي مطرح شد ؟نظريه را ذکر کنيد.

31-دو دانشمند نام ببريد که با آزمايشات خود نظريه خلق الساعه را تائيد کردند.

32-آزمايش ون هلمونت در مورد نظريه خلق الساعه چه بود؟

33-دو درس مهم که دانشمندان از آزمايش ون هلمونت گرفتند را بنويسيد.

34-يکي از نقص هاي آزمايش ون هلمونت چه بود؟

35-کدام دانشمند با آزمايشات خود نظريه خلق الساعه را رد کرد.

36-نام کتابي که تحقيقات ردي در آن ثبت شده چيست ؟

37-چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمي کنند؟

38-کاربرد روش علمي پيرامون چه موضوعاتي است؟

39-علوم مکمل علوم زيستي را نام ببريد.

40- چرا آدمي براي شناخت محيط اطرافش بايد از ابزار استفاده کند؟

41- چرا بايد در روش علمي مسئله به روشني تعريف شود؟

42-فرضيه و نظريه(تئوري)چه تفاوتي با هم دارند؟

43-در طراحي آزمايش ،چه نکاتي بايد در نظر گرفته شود؟

44-ويژگي هاي يک مشاهده خوب کدام است؟

45-وجه تمايز آزمايش ردي،با آزمايش ديگر پژوهشگران (مثلا ون هلمونت )چه بود؟


 

فصل دوم ( سؤالها به ترتیب صفحات کتاب نوشته شده است)


1)      مهم ترين تفاوت موجودات زنده و غير زنده چيست؟

2)      موجودات زنده از لحاظ تعداد سلول چند دسته اند؟

3)      از نظریات کدام دانشمندان در بیان نظریه سلولی استفاده شد؟ هر کدام از آنها به چه نتایجی دست یافتند؟

4)      سه اصل نظريه سلولي را بنويسيد؟

5)      سلول را تعریف کنید؟

6)      سه بخش اساسی سلول را نام ببرید.

7)      کدام بخش سلول نقش اساسی در زندگی سلول دارد؟

8)      نقش غشای سلولی چیست؟

9)      غشاء خاصيت نفوذپذيري انتخابيرا تعریف کرده و بنویسید مربوط به کدام بخش سلول است؟

10)   چگونه يك سلول، سلولهاي مجاور خود و مواد موجود در محيط را شناسايي مي كند؟

11)   دیواره سلولی در چه سلولهایی وجود دارد؟

12)   چرا بسیاری از بخشهای گیاهان نسبت به جانوران محکمتر است؟

13)   چرا بسیاری از مولکولها از دیواره سلولی عبور می کنند؟

14)   از وظايف ديواره سلول در گياهان 3مورد را ذكر كنيد؟

15)   فرق ديوارة سلولي و غشاي پلاسمايي را بنويسيد؟

16)   ترکیب اصلی سیتوپلاسم چیست؟

17)   واکنشهای زیستی سلول در کدام بخش آن صورت می گیرد؟

18)   منظور از اسكلت سلولي چيست؟

19)   چه بخشي از سلول سبب  استحكام بخشيدن به سلول است؟

20)   اندامك هاي سلولي كه به ترتيب نقش آنها آزادسازي انرژي و پروتئين سازي است را نام ببريد؟

21)   براي هر يك از ساختارهاي زير حداقل يك وظيفه را ذكر كنيد.

الف‌ـ ميتوكندري           ب ـ ريبوزم                   ج‌- ديواره سلولي            د‌- كلروپلاست

22)   نقش واكوئل و ليزوزم را در سلول بنويسيد؟

23)   هر يك از اعمال بر عهده كدام بخش سلول است؟

24)   الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول            ب‌- آزاد كردن انرژي مواد  

ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازي                 د- ساختن پروتئين          

 ه‌- شناسايي سلولهاي مجاور    

25)   مادة قرمز رنگ در كداميك از اندامك هاي چغندر قرمز وجود دارد و اين ماده رنگي در چه صورتي از سلولهاي چغندر قرمز خارج مي شود؟

26)   چرا سبزیجات خام یا نیمه پز نسبت به سبزیجات پخته شده مواد غذایی بیشتری دارند؟

27)   آب و مواد غذایی در کدام بخش از سلولهای پرتقال ذخیره می شود؟

28)   وظايف شبكة آندوپلاسمي در سلول چيست؟

29)   چرا بيشتر ريبوزم هايّّ روي شبكه آندوپلاسمي چسبيده‌اند؟

30)   دو تفاوت ميان سلول جانوري و گياهي را بنويسيد؟

31)   کدام یک از اندامک های سلول غشای دو لایه دارند؟

32)   کدام یک از اندامک های سلول غشای تک لایه دارند؟

33)   بزرگترین اندامک سلولی چه نام دارد؟

34)   کروماتین چیست؟

35)   ماده اصلي كروماتين چه نام دارد؟

36)   DNA‌مخفف ................................................................ می باشد.

37)   نقش DNA  چیست؟

38)   در ساختار كروماتين چه موادي شركت دارند؟

39)   هسته از چه بخشهايي ساخته شده است، فقط نام ببريد؟(4مورد)

40)   نقش هستک را بنویسید؟

41)   رشته كروماتين در چه زمانی و با چه تغييراتي به كروموزم تبديل مي شود؟

42)   با رسم یک شکل تفاوت کروماتین و کرووزوم را از لحاظ ساختار فیزیکی نشان دهید؟

43)   تفاوت کروموزوم و کروماتین از لحاظ ساختار شیمیایی چیست؟

44)   آيا تعداد كروموزوم‌هاي سلولها عصبي انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

45)   نحوه درست کردن کارت کروموزومی را توضیح دهید.

46)   كروموزم و سانترومر را تعريف كنيد؟

47)   محل اتصال دو كروماتيد يك كروموزم چه نام دارد؟

48)   شكل يك كروموزم را رسم و بخش‌هاي مختلف آنرا نامگذاري كنيد؟

49)   تفاوت کروموزومهای زن و مرد چیست؟

50)   چه تفاوتی بین سلولهای موجود در پیکر موجود پر سلولی وجود دارد؟

51)   هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کرده و مثال بزنید؟

- بافت                - اندام                        - دستگاه

52)   با توجه به نمودار زیر بگوئید زنده بودن از کدام سطح شروع می شود؟

اجزای اتم ---- اتم---- مولکول---- اندامک---- سلول---- بافت----اندام---- دستگاه---- فرد

53)   تقسيم هسته سلول را چه مي نامند؟

54)   ميتوز را تعريف كنيد؟

55)   مراحل تقسیم میتوز را با رسم شکل نشان دهید.

56)   سلولي داراي 6 جفت كروموزم است اگر اين سلول تقسيم ميتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود مي آيد     ب‌- هر يك از سلوهاي حاصل چند عدد كروموزم خواهند داشت؟

57)   رشد بدن ما بیشتر در نتیجه چیست؟

58)   چه زمانی تقسیم سلولی در بدن ما متوقف می شود؟

59)   تقسیم سلولها در بدن ما چگونه متوقف می شود؟

60)   نتيجه از كار افتادن فرايندهاي كنترل كننده تقسيم سلولي چيست؟

61)   تومور را تعريف كنيد؟

62)   -انواع تومور را نام برده و يك تفاوت آنها را بنويسيد؟

63)   کلمه سرطان به چه معنی است؟

64)   با رسم یک شکل تومور بدخیم را با تومور خوش خیم مقایسه کنید.

65)   چند مورد از عوامل بروز سرطان را بیان کنید.


 

نمونه سوالات امتحاني فصل 2 :


1- مهمترين تفاوت موجودات زنده و غير زنده چيست؟

2- آيا غشاء خاصيت نفوذپذيري انتخابي دارد؟

3- يك نقش ديواره سلولي را بنويسيد؟

4- چه بخشي از سلول سبب  استحكام بخشيدن به سلول است؟

5- اندامكهاي سلولي كه به ترتيب نقش آنها آزادسازي انرژي و پروتئين سازي است را نام ببريد؟

6- مادة اصلي كروماتين چه نام دارد؟

7- آيا تعداد كروموزوم‌هاي سلولها عصبي انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

8- تقسيم هسته سلول را چه مي نامند؟

9- نتيجه از كار افتادن فرايندهاي كنترل كننده تقسيم سلولي چيست؟

10- كروموزوم، تومور، اندام و سانترومر را تعريف كنيد؟

 

11- براي هر يك از ساختارهاي زير حداقل يك وظيفه را ذكر كنيد.

الف‌ـ ميتوكندري     ب ـ ريبوزوم     ج‌- ديوارة سلولي        د‌- كلروپلاست

12-  چرا بيشتر ريبوزومهاي روي شبكة آندوپلاسمي چسبيده‌اند؟

13-  در ساختار كروماتين چه موادي شركت دارند؟

14-  سه اصل نظريه سلولي را بنويسيد؟

15-  چگونه يك سلول، سلولهاي مجاور خود و مواد موجود در محيط را شناسايي مي كند؟

16-  مادة قرمز رنگ در كداميك از اندامكهاي چغندر قرمز وجود دارد و اين ماده رنگي در چه صورتي از سلولهاي چغندر قرمز خارج مي شود؟

17-  هسته از چه بخشهايي ساخته شده است، فقط نام ببريد؟(4مورد)

18-  اندام چيست؟(با ذكر دو مثال)

19-  نقش واكوئل و ليزوزم را در سلول بنويسيد؟

20-  فرق ديوارة سلولي و غشاي پلاسمايي را بنويسيد؟

 21-هر يك از اعمال بر عهدة كدام بخش سلول است؟

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول      ب‌- آزاد كردن انرژي مواد

ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازي        د- ساختن پروتئين

22-انواع تومور را نام برده و يك تفاوت آنها را بنويسيد؟

23- دو تفاوت ميان سلول جانوري و گياهي را بنويسيد؟

24- محل كروماتين و ميتوز را تعريف كنيد؟

25- تومور، كروماتين و ميتوز را تعريف كنيد؟

26- اجزاي اصلي سلول را نام ببريد؟

27- اندام را تعريف كنيد و يك مثال بزنيد؟

28- وظايف شبكة آندوپلاسمي در سلول چيست؟

29- در زمان تقسيم، رشته كروماتين با چه تغييراتي به كروموزم تبديل مي شود؟

30- محل اتصال دو كروماتيد يك كروموزم چه نام دارد؟

31- انواع تومور را نام ببريد؟

32- شكل يك كروموزم را رسم و بخش‌هاي مختلف آنرا نامگذاري كنيد؟

33- از وظايف ديواره سلول در گياهان 3مورد را ذكر كنيد؟

34- هر يك از وظايف زير به عهده كدام بخش سلول است؟

الف‌- شناسايي سلولهاي مجاور     ب‌- ترشح مواد به خارج از سلول

35-   سلولي داراي 6 جفت كروموزم است اگر اين سلول تقسيم ميتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود مي آيد ؟    

ب‌- هر يك از سلوهاي حاصل چند عدد كروموزم خواهند داشت؟

36- منظور از اسكلت سلولي چيست؟

37- پروتئين سازي و تجزيه مواد هر كدام بر عهدة كدام بخش سلول است؟

38-جمله زير را کامل کنيد:

موجودات زنده از لحاظ شکل.و،..............، اندازه و ..................گوناگونند.

39-شباهتهاي اساسي موجودات زنده بايکديگر چيست؟

40-سازمان يافتگي موجودات زنده چند جنبه دارد؟نام ببريد.

41-اين جمله را کامل کنيد: بدن موجودات زنده از ..............ساخته شده است. بعضي از موجودات زنده ...............و بعضي ديگر ....................اند.

42-نظريه ماتيا س شلايدن و تئودور شوان را بنويسيد و بگوئيد کدام نظريه کامل تر است؟

43-نظريه رودولف فيرخو را بنويسيد.

44-جمع بندي نظريه سلولي شلايدن و شوان را بنويسيد.

45- نظريه سلولي به شکل امروزي را بنويسيد.

46-بخش هاي اساسي هر سلول را نام ببريد.

47-اندامک ها کجا واقع شده اند.

48-نقش اصلي و اساسي در زندگي سلول به عهده کدام بخش است؟

50-طرح ساده اي از يک سلول رسم کنيد و غشا و سيتوپلاسم و هسته رامشخص کنيد.

51-کار غشا سلولي چيست؟

52- خاصيت نفوذ پذيري انتخابي غشا را توضيح دهيد.

53-ديواره سلولي مختص کدام موجودات زنده است و کجا واقع شده است؟

54-آيا ديواره سلولي خاصيت نفوذ پذيري انتخابي دارد؟

55-کار ديواره سلولي چيست؟

56-ترکيب اصلي سيتوپلاسم را نام ببريد.

57-اسکلت سلولي از چه اجزايي تشکيل شده است؟وظيفه اسکلت سلولي چيست ؟

58-کار هر يک از اجزاي سيتوپلاسمي نام برده شده را بنويسيد؟

الف-ريبوزوم             ب- شبکه آندوپلاسمي            ج-ميتوکندري      د-واکوئول    ه-دستگاه گلژي        و-ليزوزوم

59-ساختمان هر يک از  اجزاي سيتوپلاسمي نام برده شده را شرح دهيد.

ريبوزوم-شبکه آندوپلاسمي- ميتوکندري- واکوئول -– دستگاه گلژي –ليزوزوم

60-هر کدام از اعمال زير بر عهده کدام يک از اجزاي سيتوپلاسمي است.

الف- پروتئين سازي      ب- توليد وپخش مواد          ج-آزادکردن انرژي           

 د-ترشح مواد به خارج

ه-ذخيره موادي مانند آب ، مواد غذايي و مواد زائد       و-  تجزيه و گوارش مواد

61-کدام اندامک خاص سلول هاي گياهي است؟

62-کار اندامک کلروپلاست چيست؟

63-بزرگترين اندامک درون سلول .................است.

64-کار DNAچيست؟

65-ساختمان هسته را توضيح دهيد.

66-هستک کجا واقع شده و کار آن چيست؟

67-محل ساخته شدن ريبوزومها کجاست؟

68-دو تفاوت سلول گياهي و جانوري را بنويسيد؟

69-هنگامي که سلول آماده تقسيم مي شود چه وقايعي درون هسته اتفاق مي افتد؟

70 -طرح ساده اي ازيک کروموزوم رسم کرده و نامگذاري کنيد؟

71-تعداد کروموزوم ها ي هسته هاي سلول سازنده بدن انسان چند عدد است؟

72-چه تفاوتي بين کروموزوم هاي زن و مرد وجود دارد؟

73-بافت ، اندام و دستگاه را با ذکر يک مثال براي هر کدام تعريف کنيد؟

74-آيا تقسيم سلول در زيست شناسي به معناي از وسط دو نيم شدن است؟

75-مراحل تقسيم ميتوز را به ترتيب نام ببريد؟

76-مراحل تقسيم ميتوز را براي سلولي که سه جفت کروموزوم دارد رسم کنيد؟

77-متاستاز يا پخش سرطان را توضيح دهيد؟

78-چهار علت ايجاد کننده سرطان را نام ببريد؟

79-بگوئيد در هر يک از سلولهاي زير کدام اندامک فعاليت يا گسترش بيشتري دارد؟

الف-سلول سبز رنگ برگ گياه

ب-سلول ماهيچه اي که دائما در حال کار است

ج-سلولي که دائما در حال ترشح پروتئين است

د-سلولي که دائما در حال تقسيم است

ه-سلولي که کارش به طور تخصصي ،خوردن ميکروبهايي است که به بدن حمله کرده است .

80-بافت را تعريف کرده و مثالي از بافت بزنيد. 

81-الف)کدام اندامک سلولي در انرژي زايي نقش دارد؟ 

ب) نقش هستک در هسته ي سلول چيست؟  

82-کداميک از اندامک ها باعث تجزيه و گوارش مواد مي شوند ؟

83-نقش هر يک از موارد زير را در سلول مشخص کنيد. 

الف)ليزوزوم        ب)هستک       ج)ميتوکندري        د)اسکلت سلولي

84-الف) نقش ميتوکندري در سلول چيست؟          ب)بزرگترين اندامک سلولي چيست؟


 

سوالات فصل دوم درس علوم زيستي و آزمايشگاه پايه اول متوسطه

1)           موجود جاندار با موجود بي جان چه تفاوتي دارد ؟

2)           جانداران از چه جهت هايي با همديگر تفاوت دارند ؟

3)           عقيده و تعريف زيست شناسان از جاندار چيست ؟

4)           نظريه سلولي به چه مواردي اشاره دارد ؟

5)           سلول را تعريف كنيد .

6)           سه بخش اصلي هر سلول را نام ببريد .

7)           غشاي پلاسمايي را تعريف كنيد .

كار غشاي پلاسمايي چيست ؟

نفوذپذيري انتخابي يعني چه ؟

8)           ديواره سلولي در كدام گروه جانداران يافت مي شود ؟

نقش آن چيست ؟

آن را با غشاي پلاسمايي مقايسه كنيد .

9)           سيتوپلاسم را تعريف كنيد . تركيب اصلي آن از چيست ؟

10)       اسكلت سلولي را تعريف كنيد .

11)       اندامك هاي سيتوپلاسم را نام ببريد .

12)       جدول زير را كامل كنيد .

نام اندامك

نقش

ويژگي مهم

شكل

در كدام گروه جانداران وجود دارد

ريبوزوم

 

 

 

 

واكوئل

 

 

 

 

كلروپلاست

 

 

 

 

ميتوكندري

 

 

 

 

دستگاه گلژي

 

 

 

 

شبكه آندوپلاسمي

 

 

 

 

هسته

 

 

 

 

اسكلت سلولي

 

 

 

 

ليزوزوم

 

 

 

 

 

13)       بزرگترين اندامك سلولي چه نام دارد ؟

14)       ساختار هسته را شرح دهيد .

15)       نقش هسته در سلول چيست ؟

16)       كروماتين چيست ؟

17)       هستك چيست و چه نقشي دارد ؟

18)       كروموزوم چيست ؟ ساختار آن را شرح دهيد .

19)       شكل يك كروموزوم را رسم و بخش هاي آن را نامگذاري كنيد .

20)       كاريوتيپ چيست ؟ و چگونه تهيه مي شود ؟

21)       در كاريوتيپ كروموزوم ها بر چه اساس مرتب مي شوند ؟

22)       هر يك از اصطلاحات ير را تعريف كنيد :

a.       بافت :

b.       اندام :

c.       دستگاه

23)       فايده سازمان يافتگي سلول ها چيست ؟

24)       زبان يك بافت است يا اندام ؟ چرا ؟

25)       انواع بافت هاي بدن ما را نام ببريد .

26)       دستگاه هاي بدن ما كدامند ؟

27)       فايده تقسيم شدن سلول ها چيست ؟

28)       تقسيم ميتوز را تعريف كنيد .

29)       تقسيم ميتوز را شرح دهيد .

30)       در تقسيم ميتوز براي كروموزوم ها چه اتفاقاتي رخ مي دهد ؟

31)       سرطان را تعريف كنيد .

32)       تومور چيست ؟ انواع آن كدامند ؟

33)       ويژگي تومور هاي خوش خيم و بدخيم را بنويسيد .

34)       چند مورد از علائم بيماري سرطان را نام ببريد .

35)       چه عواملي زمينه ساز بروز سرطان هستند ؟


 

 

سؤالات امتحاني فصل 2 در امتحانات پيشين


اصطلاحات زير را تعريف كنيد .

الف ) اندام  :

ب ) ميتوز :

اصطلاحات زير را تعريف كنيد .

ب ) اندام :

ب ) اسكلت سلولي :

ب ) ميتوز :

 ج ) بافت :

ب ) سرطان :

اجزاي اصلي سلول را نام ببريد .

الف ) اندام را تعريف كرده و براي آن يك مثال بزنيد .

وظيفه شبكه آندوپلاسمي در سلول چيست ؟

انواع تومور را نام ببريد .

نقش ميتوكندري در سلول چيست ؟

بزرگترين اندامك درون سلولي چيست ؟

هر يك از بخش هاي سلولي زير چه نقشي بر عهده دارند ؟

الف ) ريبوزوم

ب ) ميتوكندري

از ويژگي هاي تومورهاي بدخيم دو مورد را بنويسيد .

هر يك از بخش ها سلولي زير چه نقشي بر عهده دارند ؟

الف ) ميتوكندري :

ب ) ريبوزوم :

نقش هر يك از اندامك هاي ريبوزوم و واكوئل در سلول ها چيست ؟

ب ) گروهي از بافت ها كه با همكاري همديگر كار خاصي را انجام مي دهند ------ ناميده مي شوند .

رابطه ها را با رسم فلش مشخص كنيد  :

ميتوكندرري                                            تجزيه و گوارش مواد

غشاء پلاسمايي                                              فتوسنتز

كلروپلاست                                                  توليد انرژي

ليزوزوم                                           كنترل ورود و خروج مواد

الف ) يك نوع  از انواع بافت هاي بدن را نام ببريد .

ب ) ويژگي هاي تقسيم ميتوز كدامند ؟ (2 مورد )

هر يك از بخش هاي سلولي زير چه نقشي بر عهده دارند ؟

الف ) غشاء پلاسمايي :

ب ) ريبوزوم :

نظريه سلولي به چه مواردي اشاره مي كند ؟ (دو مورد)

الف ) از فايده هاي تقسيم ميتوز 2 مورد را بنويسيد .

ب ) ويژگي هاي تومورهاي خوش خيم كدامند ؟

سه بخش اصلي هر سلول را نام ببريد .

الف ) زبان يك بافت است يا يك اندام ؟ چرا ؟

هر يك از بخش هاي زير در سلول چه وظيفه اي بر عهده دارند ؟

الف ) غشاء

ب ) ميتوكندري

الف ) تقسيم شدن سلول ها چه فايده هايي براي جانداران دارد ؟

ب ) ويژگي هاي تومور هاي بدخيم كدامند ؟ (2 مورد )

كار هر يك از بخش هاي سلولي زير را بنويسيد :

الف ) هسته :

ب ) غشاي پلاسمايي :

ج ) ريبوزوم :

ب ) دو بخش سلولي زير را بايد همه سلول ها داشته باشند . دليل اين امر چيست ؟

1 – غشاي پلاسمايي

2 – ريبوزوم

ت ) موجودات زنده از لحاظ شكل ، ---------- ، اندازه و رفتار با همديگر متفاوت هستند .

رابطه ها را با رسم فلش مشخص كنيد :

هستك

رشد و نمو

كروموزوم

اسكلت سلولي

پروتئين

سانترومر

ميتوز

ريبوزوم

يكي از ويژگي هاي تومورهاي بدخيم پخش شدن سلول هاي اين تومورها در بدن است . توضيح دهيد كه اين ويژگي چگونه مي تواند خطرناك باشد ؟

كار هر يك از بخش هاي سلولي زير چيست ؟

a)      ميتوكندري

b)      كلروپلاست

c)       غشاي پلاسمايي

دو مورد از عوامل ايجاد كننده سرطان را نام ببريد .

ب ) كروموزوم هاي جفت بر چه اساس به همديگر شبيه هستند ؟

يك سلول داراي 12 عدد كروموزوم است . اگر اين سلول تقسيم ميتوز انجام دهد :

الف ) چند سلول جديد به وجود مي آيد ؟

ب ) هر كدام از سلول هاي جديد چند عدد كروموزوم دارند ؟

الف ) تقسيم شدن سلول ها چه فوائدي براي جاندار دارد ؟

ب ) قلب ما بافت محسوب مي شود يا اندام ؟ چرا ؟

رابطه ها را با رسم فلش مشخص كنيد :

غشاي پلاسمايي

DNA

كروموزوم

شبكه آندوپلاسمي

ريبوزوم

توليد انرژي

اسكلت سلولي

پروتئين

ميتوكندري

نفوذپذيري انتخابي

موارد زير نقش كداميك از بخش هاي سلول است ؟

الف ) تجزيه و گوارش مواد :

ب ) توليد كردن و بردن مواد به بخش هاي مختلف سلول :

تقسيم ميتوز و ميوز چه تفاوت هايي با همديگر دارند ؟ ( 2 مورد )

 1. هر يك از كار هاي زير بر عهده كداميك از اجزاي سلول مي باشد ؟ الف ) پروتئين سازي
              ب ) تجزيه مواد
 2. الف ) كار اسكلت سلولي چيست ؟
  ب ) سلول هاي تومور يدخيم چه ويژگي هايي دارند ؟
 3. هر يك از اعمال زير توسط چه قسمتي از اجزاي سلول انجام مي شود ؟
  1. تنظيم آب سلول
  2. توليد انرژي از قندها
  3. گوارش و تجزيه مواد در سلول
  4. غذاسازي و فتوسنتز
 4. نقش هر يك از موارد زير را در سلول بنويسيد :
  1. ليزوزوم :
  2. هستك :
  3. ميتوكندري :
  4. اسكلت سلولي :

هر يك از اعمال زير به وسيله كدام اندامك صورت مي گيرد ؟

1)      پروتئين سازي

2)      توليد و انتقال مواد

3)      انباشته كردن مواد

4)      ترشح مواد

اگر يك سلول 10 عدد كروموزوم داشته باشد ،‌طي تقسيم ميتوز هر يك از سلول هاي جديد چند كروموزوم خواهند داشت ؟

اسكلت سلولي از چه چيزي درست شده است ؟ نقش آن در سلول چيست ؟

چرا سلول هاي چغندر قرمز تا هنگامي كه زنده اند ماده قرمز رنگ خور را خارج نمي كنند ؟

اجزاي اسكلت سلولي را نوشته و نقش آنها را در سلول ذكر كنيد .

در مورد ريبوزوم :

الف ) چه وظيفه اي دارد ؟

ب ) اغلب روي كدام اندامك قرار دارد ؟

ج ) در كجا ساخته مي شود ؟

a)      كدام اندامك سلول در آزاد كردن انرژي مواد نقش دارد ؟

b)      تركيب اصلي سيتوپلاسم تشكيل شده است از ---------- و -----------  .

c)       ديواره سلولي مربوط به چه سلول هايي است ؟ (3 مورد )

d)      كداميك از سلول هاي زير كلروپلاست دارند ؟
سلول پوست انسان                      سلول روپوست برگ                سلول ريشه چغندر                سلول نگهبان روزنه

در سلول هاي ترشح كننده شيره معده كداميك از اندامك هاي زير فعالتر است ؟ چرا ؟

(واكوئل  - دستگاه گلژي – ميتوكندري )

شكل زير را كامل كنيد :

 

 

 

 


الف ) در ساختار كروماتين علاوه بر DNA كدام ماده آلي ديگر وجود دارد ؟

ب ) كداميك از كروموزوم هاي روبرو شماره يك است ؟

الف ) دستگاه را تعريف كنيد .

ب ) شبكه اي از رشته ها و لوله هاي پروتئيني كه در سراسر سيتوپلاسم پراكنده اند و باعث استحكام سلول مي شوند چه نام دارد؟

در سلول هاي ماهيچه اي كداميك از اندامك هاي زير فعاليت هاي بيشتري دارند ؟ چرا ؟

  ( دستگاه گلژي – كلروپلاست – ميتوكندري )

با رسم فلش رابطه ها را مشخص كنيد :

خاصيت نفوذ پذيري انتخابي                                ريبوزوم

جلوگيري ازحمله ميكروب ها                              دستگاه گلژي

تجزيه و گوارش مواد                                       غشاي پلاسمايي

ترشح مواد به خارج از سلول                               ديواره سلولي

ليزوزوم

 

 

شكل روبرو مربوط به تقسيم ميتوز است . آن را كامل كنيد .

 

 

 

 


در سلول روبرو ، اندازه اندامك A را بر حسب ميكرومتر به دست آوريد .

 

 

 

 


الف ) كروماتين از -------- و --------- ساخته شده است .

ب ) مجموعه اي از بافت هاي همشكل و همكار را ---------- مي نامند . مانند -----------

هر يك از اعمال زير به عهده كدام اندامك سلول است .

a)      آزاد كردن انرژي مواد

b)      ترشح مواد به خارج سلول

c)       تجزيه و گوارش مواد

d)      انجام فتوسنتز در گياهان

الف ) دو وظيفه براي ديواره سلولي بنويسيد .

ب )نقش هر يك از اندامك هاي زير را بنويسيد :

1- شبكه آندوپلاسمي                                 2 – ميتوكندري

الف ) چه تفاوت هايي بين كروموزوم هاي زن و مرد وجود دارد ؟

ب ) بزرگترين اندامك درون سلول چه نام دارد ؟كدام يك از اجزاء سلولي (الف ) در كداميك از سلول هاي (ب ) فعاليت و گسترش بيشتري دارند ؟

الف ) دستگاه گلژي           -        كلروپلاست

 

ب ) سلول ماهيچه اي -  سلول هاي ميانبرگ  - سلول ترشحي معده

 

a)      هر سلول از سه جزء اصلي ................... و .................... و ................... ساخته شده است .

a)      گروهي از ................. كه با همكاري يكديگر وظيف هخاصي را انجام مي دهند ، اندام مي نامند .

نقش هاي  شبكه آندوپلاسمي در سلول را بنويسيد .

انواع تومور را نام ببريد .

چهار مورد از علائم احتمال بروز سرطان را بنويسيد .

هر يك از كارهاي زير بر عهده كداميك از بخش هاي سلول مي باشد ؟

الف ) ترشح مواد به خارج از سلول

ب ) انتقال مواد به بخش هاي مختلف سلول

ج ) آزاد كردن انرژي

د ) شناسايي سلول هاي مجاور

هر يك از اعمال زير به وسيله كدام اندامك صورت مي گيرد ؟

5)      پروتئين سازي

6)      توليد و انتقال مواد

7)      انباشته كردن مواد

8)      ترشح مواد

اگر يك سلول 10 عدد كروموزوم داشته باشد ،‌طي تقسيم ميتوز هر يك از سلول هاي جديد چند كروموزوم خواهند داشت ؟

اسكلت سلولي از چه چيزي درست شده است ؟ نقش آن در سلول چيست ؟

6-گاو جانداري 60 كروموزومي است . اگر در سلول پوست گاو تقسيم ميتوز صورت گيرد ، به سؤالات پاسخ دهيد:

الف) تعداد كروموزوم ها در هر يك از سلول هاي دختر حاصل (              )  ب) تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ي

سوم ميتوز(              ) ج) تعداد كروماتيدها در سلول در مرحله ي اول تقسيم(             )  د) تعداد سلول هاي حاصل از

سه بار تقسيم ميتوز(                )


 

سؤالات

 1. كدام گزينه رابطه بين اندامك ها را بهتر مشخص مي كند؟
  1. واكوئل  ـــــــــــــــ  ميتوكندري¨  
  2. كلروپلاست ـــــــــــ غشاي پلاسمايي¨  
  3. ريبوزوم ــــــــــــــــ شبكه اندوپلاسمي¨  
  4. هسته ــــــــــــــــــــ واكوئل¨  
 2. كداميك از سرطان هاي زير مي تواند خطرناكتر باشد ؟
  1. سزطان حنجره¨  
  2. سرطان روده ¨  
  3. سرطان معده¨    
  4. سرطان خون¨  
 3. كداميك از سلول هاي زير ديواره ندارد ؟
  1. ريشه هويج¨  
  2. قارچ خوراكي¨  
  3. ماهيچه¨  
  4. موارد 1 و 2 ¨  
 4. كدام گزينه رابطه اندامك با سلول مورد نظر را بهتر مشخص مي كند؟
  1. سلول ماهيچه اي ــــــــــ شبكه آندوپلاسمي¨  
  2. سلول غده بزاقي ــــــــــ ميتوكندري¨  
  3. سلول ترشحي معده ــــــــ دستگاه گلژي¨  
  4. سلول عصبي ــــــــــــــ  واكوئل¨  
 5. كدام مورد جزء تفاوت هاي موجودات زنده با يكديگر نمي باشند ؟
  1. شكل جاندار¨  
  2. مصرف انرژي¨  
  3. اندازه جاندار¨  
  4. رفتار جاندار¨  
 6. به ترتيب از راست به چپ كدام اندامك در سلول جانوري وجود ندارد و كدام اندامك درشت ترين اندامك سلول گياهي است ؟
  1. واكوئل – واكوئل¨  
  2. ميتوكندري – كلروپلاست ¨  
  3. كلروپلاست – واكوئل¨  
  4. واكوئل – ديواره¨  
 7. كدام گزينه رابطه را اشتباه نشان مي دهد ؟
  1. قلب ـــــــــ اندام¨  
  2. پوست ــــــــــ اندام¨  
  3. زبان ــــــــــــ بافت¨  
  4. سلول ماهيچه اي ــــــــــــ سلول¨  
 8. كداميك از سلول هاي زير ديواره ندارد ؟
  1. ريشه سيب زميني ¨  
  2. قارچ خوراكي¨  
  3. ميكروب سل¨  
  4. سلول جگر¨  
 9. هستك (در داخل هسته ) با كدام اندامك سلولي زير رابطه دارد ؟
  1. ليزوزوم¨  
  2. ميتوكندري¨  
  3. كلروپلاست¨  
  4. ريبوزوم¨  
 10. كدام سلول ها ديواره سلولي ندارند ؟
  1. سلول گياهي  ¨
  2. سلول جانوري¨
  3. باكتري ها¨
  4. قارچ ها¨

 

 1. محل ساخته شدن پروتئين ها در سلول هستند .
  1. ريبوزوم¨
  2. ميتوكندري¨
  3. ليزوزوم ها¨
  4. واكوئل ها¨
 2. كداميك در سلول هاي لاك پشت يافت نمي شود ؟
  1. غشاي پلاسمايي    ¨
  2. سيتوپلاسم    ¨
  3. ديواره سلولي    ¨
  4. هسته    ¨

 

13 . اندامك سيتوپلاسمي كه گوارش مواد را بر عهده دارد كدام است؟

دستگاه گلژي    ¨

ليزوزوم    ¨

واكوئل    ¨

شبكه آندوپلاسمي    ¨

13 . در سلول ترشح كننده ي شيره معده ، كدام اندامك فعاليت و گسترش بيشتري دارد ؟

ميتو كندري    ¨

دستگاه گلژي    ¨

ليزوزوم    ¨

واكوئل    ¨۵) این نتیجه گیری که : پیکر همه ی گیاهان از سلول ساخته شده است از کیست؟

1- ردی      2- شوان              3- شلایدن             4- فیرخو

 

6) بزرگ ترین اندامک  درون سلول ها کدام است؟

1- میتوکندری     2- هسته     3- دستگاه گلژی          4- ریبوزوم

 

7) نقش لیزوزوم ها در سلول چیست؟

1- پروتئین سازی  2- آزادکردن انرژی مواد 3- تجزیه و گوارش مواد   4- ترشح مواد

 

8) کدام یک از نقش های غشای پلاسمایی است؟

1- استحکام         2- شناسایی بعضی مواد موجود در محیط       3- شکل دادن به سلول  4- نداشتن نفوذ پذیری انتخابی

 

9) کدام اندامک سلولی ذکر شده دو غشا دارد؟

1- ریبوزوم  2- واکوئل  3- میتوکندری 4- لیزوزوم

 

10) فعالیت های سلول در کنترل کدام است؟

1- هسته              2- هستک       3- سیتوپلاسم      4- DNA

 

11) تعداد سانترومرها در هسته ی سلول آدمی چقدر است؟

1- 46        2- 23                 3- 92      4- یک

 

12) چند بافت که هماهنگ با هم وظیفه ی خاصی را انجام می دهند تشکیل کدام را می دهند؟

1- اندام              2- اندامک           3- دستگاه              4- بدن

 

13) اگر در سلولی 20 کروموزومی تقسیم میتوز صورت گرفته باشد در سلول های دختر حاصل هر کروموزوم چند کروماتید خواهد داشت؟     1- دو       2- 20         3- 40            4- یک

 

14) قرار گیری کروموزوم ها در استوای سلول در کدام مرحله میتوز است؟

1- 1              2- 2            3- 3            4- 4

 

15) در نهایت چگونه توموری بدخیم باعث اختلال در بدن می شود؟

1- باکنده شدن سلول ها از جای خود       2- در اثر ازدیاد تومورها   3- با برده شدن سلول ها به بافت های دیگر     4- با تقسیم مکرر سلول ها

 

16) نیم سانتی متر چند میکرون است ؟

1- 500    2- 5000     3- 50000      4- 500000

 

17) در سلول پوست آدمی کدام یک وجود ندارد؟ 1- غشای سلول    2- کلروپلاست  3- میتوکندری   4- هسته

 

18) غشای هسته در چه مرحله یا مراحلی از تقسیم میتوز وجود دارد؟

1- اول و سوم    2- دوم و سوم    3- دوم و چهارم      4- اول و چهارم

 

19) کدام یک دارای مواد تجزیه کننده است؟                        1- ریبوزوم    2- میتوکندری   3- دستگاه گلژی    4- لیزوزوم

 

20) کدام متعلق به دستگاه گوارش نیست؟

1- کبد    2- معده                           3- کلیه                          4- پانکراس

 

21)کدام اندامک سلولی در آزاد کردن انرژی مواد دخالت دارد؟

1- ریبوزوم   2- شبکه آندوپلاسمی   3- میتوکندری   4- واکوئل                         

 

  22 ) جدا شدن کروماتیدهای هر کروموزوم در کدام مرحله ی میتوز صورت می گیرد؟

1- 4        2- 3         3- 2       4- 1

 

23) كدام يك در هر نوع سلولي وجود دارد؟

1- هسته   2- ريبوزوم  3- شبكه آندوپلاسمي  4- ميتوكندري

 

24) كدام فاقد ديواره سلولي است؟

1- سلول بزرگ گندم   2- سلول باكتري شوره زدا        3- سلول پيكر قارچ   4- سلول هاي استخواني

 

 25 ) سلول ماهيچه اي و سلول ريشه هويج فاقد كدام اندامك هستند؟

ميتوكندري  2- كلروپلاست  3- ديواره سلولي  4- هسته

 

26 ) در طي تقسيم ميتوز هنگامي كه كروموزوم ها در وسط سلول قرار مي گيرند ، يك سلول آدمي داراي چند كروماتيد است؟

1- 23        2- 46                3- 92      4- 184