زیست شناسی دبیرستان و پیش دانشگاهی

فصل اول (سؤالها به ترتیب صفحات کتاب اورده شده)

- اطلاعات مربوط به تنیدن تار در عنکبوت به چه شکلی (نوع مولکول) و از کجا آمده است؟

- نوزادان عنكبوت چگونه توانايي تنيدن تار را پيدا مي كنند؟

- غده های مربوط به تنیدن تار در کدام بخش بدن جانور قرار گرفته است؟

- چرا حشراتی که در دام عنکبوت می افتند نمی توانند فرار کنند؟

- ساختار رشته های موجود در تار عنکبوت را توضیح دهید.

- چرا تار عنکبوت در برابر باد و سایر نیروها مقاوم است؟

- دو گروه مهم مولکولهای زیستی را نام ببرید؟

- چه عاملی زمینه گوناگونی جانداران است؟

- چه عنصری تقریبا در تمام مولکولهایی که در سلول ساخته می شوند وجود دارد؟

- دو ترکیبی که بیشترین ترکیب بدن جانداران می باشند را به ترتیب نام ببرید؟

- مواد آلی را تعریف کنید؟

- ویژگی شیمیایی هر عنصر مربوط به چیست؟

- گوناگونی مولکولهای آلی به چه دلیل است؟

- کربن چند پیوند کووالانسی می تواند تشکیل دهد؟ چرا؟

- پیوند کووالانسی چگونه تشکیل می شود؟

- هیدروکربن چیست؟مثال بزنید.

- اسکلت کربنی را تعریف کنید.

- با رسم شکل فرمول ساختاری هیدروکربن اجزای تشکیل دهنده انرا نشان دهید.

- به مولکولهایی درشت مولکول می گویند؟مثال بزنید.

- اتمهای تشکیل دهنده پروتئین با چه نوع پیوندی به یکدیگر متصلند؟

- پلی مر چیست؟مثال بزنید.

- مونومر سازنده سلولز چه نام دارد؟

- مونومر را تعریف کنید. مثال بزنید.

- تعداد اسید آمینه های سازنده پروتئینها چند تا است؟

- تعداد مونومرهای سازنده نوکلئوتیدها چندتا است؟

- تفاوت های بین جانداران به دلیل تفاوت در درشت مولکولهاست یا تفاوت در واحدهای سازنده آنها؟

- واکنش هیدرولیز را تعریف کرده و مثال بزنید؟

- - واكنش سنتز آبدهي را تعريف كرده و مثال بزنید.

- واكنش تركيب مونومرها با هم چه نام دارد ؟ چرا؟

- واكنش تجزيه يك پلي مر به مونومرهاي سازنده چه نام دارد؟

-  با واكنش سنتز آبدهي، گليكوژن تشكيل دهيد؟

- هنگام تشكيل يك پلي پپتيد در سلول آب توليد مي شود يا مصرف؟چرا؟

- سه گروه اصلی کربوهیدراتها را نام ببرید.

- ساده ترین کربوهیدرات ها چه نام دارند؟

- قندهاي 5كربني و 6 کربنی چه نام دارند؟

- مهمترین مونوساکاریدهای 6 کربنه را نام ببرید؟

- مهمترین مونوساکاریدهای 5  کربنه را نام ببرید؟

- سوخت اصلی سلولها چیست؟

- قند میوه ها چه نام دارد؟

- از هیدرولیز قند شیر چه مونوساکاریدی به دست می آید؟

- قند شیر چیست؟

- قند جوانه جو چه نام دارد؟

- واکنش هیدرولیز مربوط به ساکارز ، مالتوز و لاکتوز را بنویسید.

- يك دي ساكاريد گياهي نام ببريد و با نوشتن واكنش هيدروليز، مونومرهاي آنرا مشخص كنيد.

- پلی ساکارید چگونه به وجود می آید؟مثال بزنید.

- پلی ساکارید ذخیره ای سلولهای گیاهی چه نام داد؟از چه واحدهایی ساخته شده است؟

- سلولهای گیاهی انرژی مورد نیاز خود را از چه مولکولی به دست می آورند؟

- چند ماده غذای حاوی نشاسته نام ببرید؟

- سلولهاي جانوري گلولز اضافي خود را به چه صورتي ذخيره مي كنند؟

- پلي ساكاريد ذخيره اي در جانوران در چه اندامهايي ذخيره مي شود؟

– مونومر گليكوژن چه نام دارد؟

- نقش اصلی پلی ساکارید ها چیست؟

- بیشترین ترکیب آلی طبیعت چیست؟

- ماده اصلی دیواره سلولی گیاهان چیست؟ و به چه صورت می باشد؟

- ساختار مولکول سلولز چگونه است؟

- نحوه تشکیل فیبریل سلولزی را توضیح دهید.

- شباهت و تفاوت سلولز، گليكوژن و نشاسته را بنویسید.

- چرا سلولزی که در مواد غذایی وجود دارد بدون گوارش یافتن دفع می شود؟

- الیاف چیست؟چه اهمیتی در بدن ما دارد؟

- چرا حیواناتی مانند گاو و موریانه قادر به تجزیه سلولز می باشند؟

- ویژگی مشترک تمام لیپیدها چیست؟

- مهمترین وظیفه مولکولهای چربی در درون سلولها چیست؟

- چربیها و پلی ساکاریدها را از لحاظ انرژی مقایسه کنید.

- نام دیگر مولکولهای چربی چیست؟

- واحد سازنده تری گلیسریدها چیست؟

- به چه چربیهایی سیر نشده می گویند؟مثال بزنید.

- به چه چربیهایی سیر شده می گویند؟مثال بزنید.

- با رسم شکل یک اسید چرب سیر شده و سیرنشده را با یکدیگر مقایسه کنید؟

- علت مايع يا جامد بودن چربيها چيست؟

-  چگونه روغن هاي نباتي مايع را به حالت جامد در مي آورند؟

- خوردن چربیهای جامد چه عوارضی دارد؟

- گروههای مختلف لیپیدها را نام برده و مثال بزنید.

- فسفولیپیدها از چه بخشهایی ساخته شده اند؟

- تفاوت فسفولیپید با تری گلیسرید از لحاظ اجزای سازنده چیست؟

- آب گریز ترین لیپیدها کدام گروه اند؟

- داشتن کدام ویژگی باعث شده که مومها پوشش مناسبی برای بخش های جوان گیاهان و میوه ها باشند؟

- لیپید سازنده غشای سلولهای جانوری چیست؟

- سلولها از استروئید چه استفاده ای می کنند؟

- افزایش کلسترول خون باعث چه مشکلی می شود؟

- نوع ليپيد را در موارد زير مشخص كنيد.

الف-  پوشش بخشهاي جوان گياه            ب – كلسترول

ج – ساختمان غشاء سلول                       د- ذخيره انرژي در سلول

- كلسترول به كدام گروه از ليپيدها تعلق دارد؟

- مونومر سازندة پروتئين ها چه نام دارد؟

- اتصال امینو اسید ها با یکدیگر با چه نوع پیوندی است؟

- اتصال آمینو اسیدها با یکدیگر با چه نوع واکنشی صورت می گیرد؟

- دی پپتید چیست؟

-  پلی پپتید چیست وچگونه ساخته می شود؟

-  پروتئین چگونه حاصل می شود؟ چه تفاوتی با پلی پپتید دارد؟

- هفت گروه اصلی پروتئینها از لحاظ کاری را نام برده و برای هر یک مثال بقزنید؟

- جنین جوجه برای رشد ونمو از منبعی استفاده می کند؟

- آلبومين موجود در سفيدة تخم مرغ چه نوع پروتئيني است ؟

- از پروتئين هاي نشانه اي و ذخيره اي هر كدام يك نمونه نام ببريد؟

- نوع پروتئين را در هموگلوبين، تار عنكبوت، هورمون ها، ابریشم، مو ،

  رباط ،‌ ماهیچه، پادتن، ناخن ، آنزیم، البومين تخم مرغ و زرد پی مشخص كنيد؟

- آنزیم را تعریف کنید.

- پراکسید هیدروژن چیست؟ کجا ساخته می شود؟ چگونه تجزیه می شود؟

- H2O2  بوسیله چه آنزیمی تجزیه می شود؟ مواد حاصل از این واکنش چیست؟

- آنزیمها کجا ساخته می شوند؟

- به چه آنزیم هایی درون سلولی می گویند؟مثال بزنید.

- به چه آنزیمهایی برون سلولی می گویند؟ مثال بزنید.

- نقش آنزیم های درون سلولی چیست؟

-  پنج ویژگی مهم آنزیم ها را نام ببرید؟

- چرا گفته می شود:

 الف. آنزیم ها عمل اختصاصی دارند           ب. سلول می تواند از هر آنزیم بارها استفاده کند

- اثر دما بر فعالیت آنزیم ها چیست؟

-  چرا دمای بالا باعث غیر فعال شدن آنزیم می شود؟

- تغییرات PH چه اثری بر فعالیت آنزیم دارد؟

- آنزیم های درون بدن ما در چه محیطی از لحاظ PH بهتر فعالیت می کنند؟

- جایگاه فعال آنزیم را تعریف کنید؟

-  از ويژگيهاي آنزيم ها دو مورد را بنويسيد؟

- با رسم شکل نحوه عمل آنزیم ها را نشان دهید؟

- گرما وتغییرات PH چه اثری بر جایگاه فعال آنزیم دارد؟

- با رسم نمودار اثر دما و PH را بر فعالیت آنزم نشان دهید.

- چرا دمای پائین باعث افزایش سرعت واکنش آنزیمی می شود اما دمای بالا باعث کاهش

     فعالیت آنزیمی می شود؟

- وجود برخی از آنزیمها و مواد معدنی چه اثری بر فعالیت آنزیم دارد؟

- چرا آرسنيك و سیانید از فعاليت آنزيم ها جلوگيري مي كند؟

- پروتئاز و لیپاز چه آنزیم هایی می باشند؟ چه استفاده ای در خانه دارند؟

- ویژگی آنزیم های موجود در پودرهای لباس شویی چیست؟

-  از پروتئاز چه استفاده ای در صنعت می شود؟

- از کدام انزیم برای زدودن موهای روی پوست جانوران در صنعت استفاده می شود؟

- كاربرد آنزيم هاي سلولاز و آميلاز در صنعت چيست؟

- كدام آنزيم نشاسته را به قندهاي ساده تبديل مي كند؟

- آزمايشي طرح كنيد كه بتوان آنزيم كاتالاز و آميلاز را از هم تشخيص دارد.

- از كدام آنزيم در تهية اسفنج استفاده مي شود؟

 -چهار نمونه از آنزيمهايي را كه كاربرد صنعتي دارند نام ببريد؟

- آنزیم هایی که در خانه وصنعت کاربرد دارند چگونه تهیه می شوند؟ 

- با و جودي كه مي دانيم آنزيم ها با واكنش ها تغيير نمي كند چرا سلولها بايد دائماً آنزيم بسازند؟

- متابولیسم را تعریف کنید؟

- به چه واکنشهایی انرژی خواه می گویند؟مثال بزنید.

- به چه واکنشهایی انرژی زا می گویند؟مثال بزنید.

- واکنش هیدرولیز و سنتز آبدهی را از لحاظ انرژی زا و انرژی خواه بودن مقایسه کنید.

- کدام یک از وکنشهای زیر انرژی خواه و کدام یک انرژی زا است؟

  * فتوسنتز                  * تشکیل پلی مر از مونومر            * تنفس سلولی

  * تجزیه پلی مر           * انتقال مواد در سلول                  * تبادل مواد بین سلول و محیط پیرامون

- واکنشهای انرژی خواه در چه صورت روی می دهند؟

- انرژی که در اثر واکنشهای انرژی زا تولید می شود چه سرنوشتی دارد؟

- انرژی در سلول به چه صورت ذخیره می شود؟

-  ATP مخفف چيست؟

- مولكول ATP از دو بخش تشكيل شده است. بخشي كه  -------- نام دارد و خود از 1مولكول باز آلي

   و 1 مولكول ------- ساخته شده است و بخش ديگر از سه مولكول ---- - ساخته شده است.

- انرژي در ATP چگونه ذخيره و چگونه آزاد مي شود(واكنش مربوطه را بنويسيد).

ب- مونومرهاي سازندة كاتالاز و گليكوژن كدامند؟

 

فصل دوم (سؤالها به ترتیب صفحات کتاب اورده شده)

- نقش مژکهای تریکودینا چیست؟

- نقش خارهای اتصال دهنده تریکودینا چیست؟

- چه ویژگیهایی باعث می شود که تریکودینا سلولی بسیار تخصص یافته باشد‍؟

- چه شباهت هایی بین سلولهای بدن انسان وتریکو دینا وجود دارد؟

- نقش ژنهای تریکو دینا چیست؟

- نقش غشای پلاسمایی در تریکو دینا چیست؟

- بزگ نمایی ذره بین های معمولی چقدر است؟

- از میکروسکوپ چه استفاده ای می شود؟

- میکروسکوپ معمول در آزمایشگاههای مدارس از چه نوعی است؟

- واحد اندازه گیری سلول و اجزای آن چیت؟

- اولین میکروسکوپ های مورد استفاده از چه نوعی بودند؟

- نحوه کار میکروسکوپ نوری چگونه است؟

- در بررسی میکروسکوپی نمونه چیست؟

- حداکثر بزرگنمایی میکروسکوپ نوری چقدر است؟

- بزرگنمایی را تعریف کنید.

-  ریزنگار را تعریف کنید.

- عوامل مهم در میکروسکوپی را نام ببرید؟

- میکروسکوپی چیست؟

- قدرت تفکیک را تعریف کنید؟

- توانایی ابزار نوری به چه چیز بستگی دارد؟

- حداگثر قدرت تفکیک میکروسکوپ نوری چقدر است؟

- چرا با میکروسکوپ نوری نمی توانیم ساختار درونی باکتری را به وضوح مشاهده کنیم؟

- يك باكتري به طول 1ميكرومتر به وسيله ميكروسكوپ نوري با عدسي شيئي 100 و عدسي

    چشمي 10 چند ميكرومتر ديده مي شود؟

- علت نامگذاری میکروسکوپهای الکترونی به این نام چیست؟

- حداکثر قدرت تفکیک میکروسکوپهای الکترونی چقدر است؟

- برای مشاهده اندامک های سلول و مولکولی مانند DNA   از چه میکروسکوپی باید استفاده کرد؟

- انواع  میکروسکوپ الکترونی را نام برده و مورد استفاده هر یک را بنویسید؟

- كدام نوع ميكروسكوپ الكتروني براي مشاهدة جزئيات سلولها مناسب است؟

- از كدام نوع ميكروسكوپ الكتروني براي مطالعه ساختار درون سلول استفاده مي شود.

- چرا با وجود ميكروسكوپهاي الكتروني هنوز هم براي مشاهدة حركت گلبولهاي سفيد از ميكروسكوپ

    نوري استفاده مي شود؟ 

- براي مشاهدة نمونه در هر يك از موارد زير چه نوع ميكروسكوپي استفاده مي شود؟

   الف- بررسي سه بعدي سطح دانه گرده         ب- بررسي ساختار دروني باكتري         ج- مشاهده هسته

- چگونگي ايجاد تصوير در ميكروسكوپ الكتروني نگاره و گذاره را بنويسيد؟

- چرا میکروسکوپ های الکترونی هنوز جایگزین میکروسکوپ های نوری نشده اند؟

- کوچکترین ودراز ترین سلولها چه سلولهایی می باشند؟

- اندازه کوچکترین سلولهای گیاهی و جانوری چقدر است؟

- اندازه دارز ترین سلولهای گیاهی و جانوری (به استثای سلولهای عصبی و ماهیچه ای) چقدر است؟

-  اندازه وشکل هر سلول به چه چیزی وابسته است؟

- فايده دراز بودن سلولهاي عصبي چيست؟

- چرا اندازه سلول از حد معيني بزرگ و يا كوچك نمي شود؟

- علت هر یک از موارد زیر  را شرح .هید؟

الف .بزرگ بودن تخمک پرندگان              ب.  دراز بودن سلول عصبی            

 ج.  دراز بودن سلول ماهیچه ای               د. کوچک بودن گلبول قرمز

- کوچک بودن اندازه سلول تا چه حدی باید باشد؟

- عامل محدود كننده اندازه سلولها چيست؟ 

-- چرا سطح سلول عامل محدود كننده حجم سلول است؟

- چه عاملی به سلول اجازه بزگ شدن را نمی دهد؟

 –چه عاملی باعث چیره شدن سلولها بر محدودیت اندازه آنها شده است؟

- انواع سلولها را نام برده و برای هر یک مثال بزنید.

- اندازه بیشتر سلولهای پروکاریوتی بین........ تا ...... است.

- ویژگی سلول پروکاریوتی چیست؟

- ناحیه نوکلئوئیدی را تعریف کنید.

- اجزای تشکیل دهنده سلول پروکاریوتی را نام ببرید.

- DNAی سلول پروکاریوتی چگونه فعالیت های سلول را کنترل می کند؟

- دیواره سلولی باکتریایی را تعریف کرده و بنویسید چه نقشی دارد؟

- کپسول باکتریایی چه نقشی دارد؟ در کدالم بخش باکتری قرار گرفته است؟

- پیلی چیست؟ چه نقشی دارد؟

- ساختار تاژک باکتریایی  را توضیح داده و نقش آنرا بنویسید.

 – شکل باکتری را رسم کرده و بخشهای مختلف آنرا نامگذاری کنید.

- آشکارترین تفاوت سلول یوکاریوتی و پروکاریوتی چیست؟

- ویژگی سلولهای یوکاریوتی را تضیح دهید.

- اندامک های غشاءدار را تعریف کرده و مثال بزنید.

- متابولیسم سلولی چیست؟  بیشتر در چه بخشی از سلول انجام می گیرد؟

- دو دلیل اهمیت وجود اندامک های غشاءدار در سلول را بیان کنید. 

- چرا  با وجود اینکه پراکسید هیدروژن برای سلول سمی است با این وجود در سلول خطری ایجاد نمی کند.

-  چگونه استروئیدها از خطر تخریب  به وسیله پراکسید هیدروژن درامان می مانند؟

- هورمونهای استروئیدی در کدام اندامک ساخته می شوند؟

- آنزیمهای لازم برای فرایندهای متابولیسمی عمدتا در چه بخشی از سلول قرار دارند؟

- در صورتی که غشاهای سلول یوکاریوتی وجود نداشت چه مشکلی برای سلول پیش می امد؟

- چه اندامک هایی فقط در سلول گیاهی وجود دارد؟

- کدام اندامک ها فقط در سلول جانوری وجود دارد؟

- تفاوت سلول گیاهی و جانوری چیست؟

- اندامک های بدون غشای سلول را نلم ببرید.

- نقش سانتریولها در سلول چیست؟(4 مورد)

- سانتریول در چه سلولهایی وجود دارد؟

- كدام اندامك تنها در سلولهاي جانوري و سلولهاي گياهي ابتدايي مانند خزه ها وجود دارد؟

- کدام سلولهای گیاهی تاژک دارند؟

- نقش دیواره سلولی گیاهی چیست؟

- جنس دیواره سلولی گیاهی چیست؟

- سلولهای گیاهی عمدتا به چه شکلی می باشند؟

- کلرو پلاست در چه موجوداتی وجود دارد و چه نقشی دارد؟

- واکوئل چیست و چه نقشی در گیاه دارد؟

- آنزیم های لازم برای گوارش سلولی در گیاه در چه اندامکی وجود دارند؟

- سانتریول و اسکلت سلولی از چه جنسی می باشند و از چه ساختارهایی تشکیل شده اند؟

- ریبوزوم ها در سلول به چه صورت قرار گرفته اند؟

- چرا دیواره سلولی باکتریها و قارچها یکپارچه و بدون منفذ است؟

- دلیل وجود منفذ در دیواره سلولی گیاهان چیست؟

- غشای پلاسمایی و دیواره سلولی را از لحاظ ضخامت دیواره مقایسه کنید؟

- مواد سازنده ديواره سلولهاي گياهي كدامند؟

- ساختار دیواره سلولی گیاهان را توضیح دهید.

- لایه های مختلف دیواره سلولی را نام ببرید.

- كدام لايه ديواره سلولي، سلولهاي گياهي را به يكديگر مي چسباند؟

- منافذ دیواره سلولی گیاه چه نام دارند. ماده ای که این منافذ را پر میکند چیست؟

- نقش پلاسمودسم در سلولهاي گياهي چيست؟

- با رسم شکل ساختار دیواره سلولی و منافذ انرا نشان دهید.

- چه موادی از طریق پلاسمودسم ها از یک سلول به سلول دیگر انتقال می یابد؟

- ساختار لان  را توصیح دهید.

- شکل غشای پلاسمایی را رسم کرده و بخشهای مختلف آنرا نامگذاذی کنید.

- نقش غشای پلاسمایی چیست؟

- چرا نمی توان غشای پلاسمایی را کاملا شبیه دیواره ظرف دانست؟

- در چه صورت غشای پلاسمایی می تواند مرز مناسبی بین محتویات سلول و محیط پیرامون باشد؟

- مفهوم تراوایی نسبی غشای سلولی چیست؟

- فراوانترين مولكول سازنده غشاچيست؟

- ویژگی فسفولیپیدهای غشا را توضیح دهید؟

- نخوه قرار گیری فسفولیپیدهای غشا را بنویسید؟

- چرا مولکولهای آب میتوانند از غشا عبور کنند؟

- چرا مولکولهای لیپیدی میتوانند از غشا عبور کنند؟

- پروتئين هاي غشا به چه صورت هايي ديده مي شوند نقش هر كدام را بنويسيد؟

- به چه مولکولهایی در غشا پذیرنده گفته می شود؟ چه  نقشی دارند؟

- مولكولهاي پذيرنده غشا از چه جنسي مي باشند و در كدام سطح غشاء قرار دارند؟

- نقش کانالهای پروتئینی چیست؟

- دو مورد از ويژگيهاي كانال هاي پروتئينی غشاء را بنويسيد؟

- پروتئینهای ناقل چه نقشی دارند؟

- با رسم شکل تفاوت کانالهای همیشه باز و کانالهایی که پس از تماس مواد باز می شوند را نشان دهید؟

- ریبوزوم در کدام یک از بخشهای سلول وجود دارند؟

- محل ساخته شدن پروتئين ها كدام اندامك سلولي است؟

- کدام یک از اندامک های سلول دارای ریبوزوم می باشند؟

- دو بخش تشكيل دهندة هر ريبوزم را با رسم شکل نشان دهید.

-  ریبوزوم از چه اجزایی ساخته شده است؟

- rRNA چیست؟

- چه تفاوتی بین ریبوزوم های یوکاریوتی و پروکاریوتی وجود دارد؟

- ریبوزوم درون میتوکتدری و کلروپلاست به کدام یک از ریبوزومهای یوکاریوتی یا پروکاریوتی شبیه اند؟

- شباهت ریبوزوم درون میتوکتدری و کلروپلاست به ریبوزومهای پروکاریوتی چه اهمیتی برای

   زیست شناسان دارد؟

- ماده ژنتیک سلولهای یوکاریوتی در کدام بخش آنها قرار دارد؟

- سلولهای یوکاریوتی چند هسته دارند؟

- هسته سلول چه نقشی دارد؟

- فعالیت های سلول چگونه رهبری می شود؟ 

- ساختار پوشش هسته چگونه است؟

- تبادل مواد هسته و سیتوپلاسم چگونه صورت می گیرد؟

- شیره هسته حاوی چه موادی است؟

- جنس اسکلت هسته ای چیست؟ چه ساختاری دارد؟نقش آنرا بنویسید؟

- هستک چیست؟از چه موادی ساخته شده است؟

-  در هر هسته چند هستک وجود دارد؟چه نقشی دارد؟

- ريبوزم در كدام قسمت سلول ساخته مي شود.  

- دستگا ه غشایی درونی شامل چه بخشهایی می باشد؟

- علت نامگذاری دستگاه غشایی درونی به این نام چیست؟

- اندامکهای دستگاه غشایی درونی در چه فعالیت هایی با یکدیگر همکاری دارند؟

- بهترین مثال از دستگاه غشایی درونی که از غشاهای به هم پیوسته تشکیل شده است کدام بخش است؟

- آندوپلاسم به چه معناست؟

- انواع شبکه آندوپلاسمی را نام ببرید؟

- چه تفاوتی از لحاظ ساختار وعمل بین شبکه آندوپلاسمی صاف و زبر وجود دارد؟

- فضای درون سلول به وسیله شبکه آندوپلاسمی به چه بخشهایی تقسیم می شود؟

- کار اصلی دستگاه غشایی درونی چیست؟

- چرا شبکه آندوپلاسمی زبر را به این نام می خوانند؟

- شبکه آندوپلاسمی زبر از چه بخشهایی ساخته شده است؟

- دو کار مهم شبکه آندوپلاسمی زبر چیست؟

- نحوه غشاسازی شبکه آندوپلاسمی زبر را توضیح دهید.؟

- پروتئین های ترشحی توسط کدام اندامک ساخته می شوند؟ یک مثال از این نوع پروتئینها ذکر کنید.

- پادتن چیست و توسط کدام اندامک ساخته می شود؟

- نحوه ساخته شدن پادتن را توضیح دهید.

- دو اندامك را كه در ترشح پادتن در گلبول سفيد نقش دارند را بنويسيد؟

- هنگام ساختن و ترشح پادتن توسط يك گلبول سفيد كداميك از اندامك هاي زير فعال هستند؟

  ريبوزم- ليزوزم- شبكه آندوپلاسمي زبر- دستگاه گلژي – كلروپلاست- غشاء سلول

- مراحل ساخته شدن پروتئین ترشحی را با رسم شکل توضیح دهید؟

- گلیکو پروتئین چیست؟ چگونه ساخته میشود؟

- وزیکول انتقالی چه نقشی دارد؟

- پروتئین ترشحی پس از ساخته شدن در شبکه آندوپلاسمی زبر به کدام اندامک می رود

   و سرنوشت نهایی آن چیست؟

- ساختار شبکه آندوپلاسمی صاف را توضیح دهید.

- آنزیمهای شبکه آندوپلاسمی صاف در چه بخشی از ان قرار گرفته اند و چه نقشی دارند؟

- کارهای مختلف شبکه آندوپلاسمی صاف را نام ببرید؟

-  کار شبکه آندوپلاسمی صاف سلولهای جگر چیست؟

- نحوه تنظیم یون کلسیم به وسیله شبکه آندوپلاسمی صاف چیست؟

- دلیل اهمیت یون کلسیم در بافت ماهیچه ای چیست؟

- علت نامگذاری جسم گلژی به این نام چیست؟

- کامیلو گلژی چگونه موفق به کشف دستگاه گلژی شد؟

- ساختار دستگاه گلژی زیر میکروسکوپ الکترونی چگونه است؟

- تفاوت کیسه های دستگاه گلژی با کیسه های شبکه آندوپلاسمی چیست؟

- تعداد اجسام گلژی در هر سلول به چه چیزی وابسته است و معمولا این تعداد در هر سلول

   چند تا است؟

- جسم گلژی با کدام اندامک سلولی از لحاظ کاری بیشتر وابسته است؟

- رابطه کاری دستگاه گلژی و شبکه آندوپلاسمی را توضیح دهید؟

- نشانه گذاری مولکولها در کدام اندامک صورت می گیرد؟

- مولکولهایی که در دستگاه گلژی پردازش نهایی شده اند چگونه مسیر نهایی خود را شناسایی می کنند؟

- چه اندامك هايي در توليد ليزوزم نقش دارند؟

-  ساختار لیزوزوم را توضیح دهید؟

- لیزوززوم حاوی چه موادی است؟

- آنزیم های گوارشی در کدام بخش سلول ذخیره می شوند؟

- چگونه بخشهای مختلف سلول از گزند آنزیمهای گوارشی در امان می مانند؟

- نحوه عملکرد لیزوزوم ها را در ارتباط با گوارش سلولی توضیح دهید؟

- دو راه ورود مواد غذایی به سلولها را نام ببرید؟

- واکوئول غذایی چیست؟

- کار لیزوزومها چیست؟ (3 مورد)

- چه استفاده ای از اجزای حاصل از گوارش اندامک های پیر می شود؟

- نقش لیزوزومها در نمو جنینی را توضیح دهید؟

- واکوئل چه ساختاری دارد ؟

- واکوئل گوارشی با کدام اندامک سلولی در ارتباط است؟

- انواع واکوئل را نام ببرید. کار هر یک را توضیح دهید.

- نقش واکوئل مرکزی در سلول گیاهی چیست؟

- رنگریزه گلبرگ گیاه در در کدام اندامک ذخیره می شود؟ نقش این رنگریزه ها چیست؟

- واکوئل های حاوی مواد سمی در گیاه چه کمکی به گیاه می کنند؟

- نقش واكوئل ضرباندار را نوشته و مشخص كنيد در چه جانداري ضروري است ؟

- چرا آغازيان ساكن آب شيرين به واكوئل ضربان دار نياز دارند؟

- نحوه ارتباط دستگاه غشایی درونی را توضیح داده و شکل مربوط به این ارتباط را رسم کنید.

- فتوسنتز را تعریف کنید؟

- فضای درون کلروپلاست به وسیله غشاها به چند قسمت تقسیم می شود؟ نام ببرید.شکل مربوط

   به این فضاها را رسم کنید.

- بستره چیست ؟ شامل چه بخشهایی است؟ در کدام فضای کلروپلاست قرار دارد؟

- گرانوم چیست؟ چه نقشی دارد؟ در کدام یک از فضاهای کلروپلاست قرار دارد؟

- انرژی نور خورشید در کدام بخش از کلروپلاست به دام می افتد؟

- شکل کلروپلاست را رسم کرده و بخشهای مختلف آنرا نامگذاری کنید.

- چه موادی در پلاست ها ذخیره می شود؟

- نقش میتوکندری چیست؟

- کدام اندامک سلول در تنفس سلولی نقش دارد؟

- تنفس سلولی را تعریف کنید؟

- مولکول سوختی سلول چه نام دارد؟

- ساختار میتوکندری را با رسم شکل توضیح دهید؟

- فضای درون میتوکندری چند قسمت است ؟نام برده و توضیح دهید؟

- ماتریکس چیست؟ در کدام بخش از میتوکندری قرار دارد؟ چه نقشی دارد؟

- ساختار غشای درونی میتوکندری را توضیح دهید؟ چه نقشی دارد؟

- انزیم های لازم برای ساختن ATP در کدام بخش میتوکندری قرار دارند؟

- کریستا چیست؟چه اهمیتی در میتوکندری دارد؟

- افزایش سطح غشای درونی در میتوکندری چگونه صورت می گیرد؟ چه اهمیتی دارد؟

- چه ارتباطي بين تعداد كريستاهاي ميتوكندري و توليد ATP در آن وجود دارد؟

- کلروپلاست و میتوکندری چه عمل مشترکی انجام می دهند؟

- براي هر يك از اندامك هاي زير حداقل يك وظيفه در سلول بنويسيد.

    هستك- شبكه آندوپلاسمي صاف  - ليزوزم – جسم گلژي- ريبوزم- شبكه آندوپلاسمي زبر

   واكوئل – كلروپلاست

- هر يك از اعمال زير بر عهده كدام اندامك سلولي مي باشد.

   الف- توليد هورمونهاي استروئيدي                               ب- غشا سازي

   ج – هضم سلولهاي پير                                            د- سم زدايي

   ن- ساخت اسید های چرب                                         و- ساخت فسفولیپیدها

   ه- ساخت آنزیمهای لازم برای ساخته شدن فسفولیپیده          ی- نمو جنینی

- انتشار را تعریف کنید.

- چه عاملی باعث انتشار می شود؟

- حرکت مولکولها در فرایند انتشار چه ویژگی دارد؟نتیجه نهایی این حرکت چیست؟

- در فرایند انتشار حرکت خالص مولکولها چگونه محاسبه می شود؟

- اکسیژن ودی اکسید کربن با چه فرایندی وارد سلول شده یا از ان خارج می شوند؟

- انتشار تسهیل شده برای عبور چه موادی است؟

- ویژگی انتشار تسهیل شده را بنویسید؟

- علت نامگذاری انتشار تسهیل شده به این نام چیست؟

- گرما چه اثری بر انتشار تسهیل شده دارد؟

- چرا در فرایند انتشار و انتشار تسهیل شده از انرژی استفاده نمی شود؟

- انتقال فعال را تعریف کنید؟ این فرایند در چه شرایطی انجام می شود؟

- دو مورد از ويژگي هاي انتقال فعال را بنويسيد؟

- انتقال يونها برخلاف جهت شيب غلظت چه نام دارد؟

- موادی که غلظت آنها در سلولهای تارهای کشنده بیشتر از خاک است چگونه وارد این سلولها می شوند؟

- چه موادی از طریق انتشار یا انتقال فعال وارد سلول شده یا از آن خارج می شوند؟

- دو تفاوت ميان انتشار و انتقال فعال را بنويسيد؟

- ماده A در جهت شيب غلظت و ماده B در خلاف شيب غلظت وارد سلول مي شود.

  الف- كداميك مي تواند O2 باشد.     ب- انتقال كداميك با مرگ سلول متوقف مي شود.  

   ج- روش انتقال كداميك فعال است.

- فرایند اندوسیتوز را تعریف کنید؟ چه موادی با این فرایند وارد سلول می شوند؟

- معنی کلمه اندوسیتوز چیست؟

- تغذیه آمیب با کدام روش انتقال مواد صورت می گیرد؟

- اگزوسيتوز را تعريف كنيد؟

- پديده اسمز را تعريف كنيد؟

- آب با چه فرایندی وارد سلول شده یا از ان خارج می شود؟

- فشار اسمزی را تعریف کنید.

- چه غشایی دارای خاصیت نفوذپذیری انتخابی است؟

- انتشار آب از عرض يك غشاء داراي نفوذپذيري انتخابي --------- ناميده مي شود.

- اسمز در چه شرایطی رخ می دهد؟

- اگر يك گلبول قرمز را در آب خالص قرار دهيم چه روي مي دهد ؟چرا؟

- علت ترکیدن گلبول قرمزی که در آب خالص قرار داده ایم چیست؟

- چه عاملی در بدن از ورود آب به درون گلبول قرمز جلوگیری می کند؟

-  يك سلول گياهي و يك سلول جانوري را در آب قرار مي دهيم پس از گذشت زمان هر يك

    چه تغييري مي كنند؟چرا؟

- چرا سلول گیاهی در اثر ورود آب به آن نمی ترکد؟

- غشا و دیواره سلول گیاهی را  از لحاظ خاصیت نفوذپذیری انتخابی مقایسه کنید.

- تورژسانس را تعریف کنید؟ عللت این پدیده چیست؟

- چند مورد از موارد اهمیت تورژسانس را در گیاهان ذکر کنید؟

- چه عاملی باعث استوار ماندن سلولهای گیاهی می شود؟

- پلاسمولیز را تعریف کنید؟ علت آن چیست؟

- اهمیت تورژسانس در گیاهان علفی چیست؟

- هر گاه بر روي بادمجان هاي پوست گرفته شده مقداري نمك ريخته شود و پس از مدتي قطرات

   آب روي بادمجانها مشاهده مي شود علت را توضيح دهيد.