زیست شناسی دبیرستان و پیش دانشگاهی

فصل سوم (سؤالها به ترتیب صفحات کتاب اورده شده)

- یک جاندار تک سلولی نامبرده ، ویژگی این نوع جانداران چیست؟

- سلول های ساده ترین جانداران پرسلولی چه ویژگی دارند؟

- کلنی را تعر کنید؟ برای اینگونه جانداران مثال بزنید.

- ولوکس در چه مکانی زندگی می کند؟  ساختار آنرا توضیح دهید.

- سلولهای ولوکس چه ویژگی دارند؟

- تولید مثل در ولوکس چگونه است؟

- در ولوکس کره نوزاد چگونه از کره مادر جدا می شود؟اختصاصی شدن سلولها به چه معنی است؟

- دلیل اختصاصی شدن سلولها در جانداران پرسلولی چیست؟

- تمایز را تعریف کنید. نتیجه آن چیست؟

- بافت را تعریف کرده و مثال بزنید.

- پديده ---------- سبب تشكيل بافتهاي مختلف در جانداران مي شود.

- چهار نوع بافت اصلی بدن جانوران را بنویسید.

- ساده ترین بافت بدن جانوران چیست؟ در چه بخشهایی از بدن جانور قرار دارد؟

- ویژگی سلولهای بافت پوششی چیست؟

- غشاي پايه چيست؟

- غشاي پايه از چه موادی ساخته شده است؟  وظيفه آن چيست؟

- انواع بافت پوششی را نام ببرید؟

- شکل سلول های بافت پوششی چگونه است؟

- برای انواع بافتهای پوششی زیر مثال بزنید:

  الف. سنگفرشی یک لایه ای         ب. سنگفرشی چند لایه ای         

   ج مکعبی یک لایه ای                د. استوانه ای یک لایه ای

- وظيفه بافت پوششي يك لايه و چند لايه چيست؟

- نوع بافت پوششی در مري و خانه هاي ششي از كدام نوع است؟

- چرا بافت پوششی سنگفرشی چند لایه ای برای پوشاندن لوله گوارشی مناسب است؟

- چرا بافت پوششی سنگفرشی یک لایه ای برای خانه های ششی و رگ های خونی مناسب است؟

- غشای موکوزی چیست؟

- موکوز چیست؟

- نقش موكوز در لوله تنفس چيست؟

- مژک های سلول های بافت پوششی لوله تنفسی چه نقشی دارند؟

- چه تفاوتی بین سلول های بافت پیوندی و بافت پوششی وجود دارد؟

- ماده زمینه ای بافت پیوندی در کجا ساخته می شود؟ کجا قرار دارد؟ چه ساختاری دارد؟

- بافت پیوندی چیست؟ چه نقشی دارد؟

- انواع  بافت پیوندی رانام ببرید؟

- سلول های بافت پیوندی سست چه ویژگی دارند؟

- بافت پیوندی سست را توضیح دهید؟ در کدام بخش بدن قرار دارد؟

- بافت پيوندي زير پوست از نوع بافت پيوندي ............است.

– كلاژن چيست ؟

- بافت پیوندی سست زیر پوست چه نقشی دارد؟

- در چه نوع بافت پیوندی رشته های کلاژن وجود دارد؟

- وظیفه بافت چربی چیست؟

- كدام بافت در بدن انسان نقش عايق كردن را داراست؟

- سلول های بافت چربی چه ویژگی دارند؟

- مایع بین سلولی بافت پیوندی خون چیست؟

- كدام بافت پيوندي داراي ماده بين سلولي مايع است؟

- پلاسما از چه بخشهایی ساخته شده است؟

- اجزای تشکیل دهنده خون را نام ببرید؟

- دو وظیفه بافت خونی را بنویسید؟          

- بافت های پیوندی که ماده بین سلولی آنها متراکم یا جامد است نام ببرید؟

- ماده زمینه بافت پیوندی رشته ای چیست؟

- برای بافت پیوندی رشته ای مثال بزنید؟

- نقش زردپی و رباط را بنویسید.

- زردپي نوعي بافت …….. است.

- نام بافت پيوندي رشته اي كه ماهيچه را به استخوان وصل مي كند چيست؟

- ماده بین سلولی غضروف چیست؟ این بافت در کدام بخشهای بدن وجود دارد؟

- سخت ترین بافت پیوندی چه نام دارد؟ماده بین سلولی آن چیست؟

- شکل انواع بافت پیوندی را رسم کنید؟

- نوع بافت پيوندي را در موارد زير مشخص كنيد.

    الف- سخت ترين نوع بافت پيوندي است و داراي رشته هاي كلاژن زياد است.

    ب- نوعي بافت پيوندي كه ماده بين سلولي آن مايع است و سلولها د رآن شناور هستند.

    ج- نوعي بافت پيوندي كه وظيفه عايق كردن بدن و ذخيره انرژي را داراست.

    د – بافت پيوندي با ماده بين سلولي قابل انعطاف و رشته هاي كشسان فراوان.

- کدام بافت بدن بیشترین وزن را در بدن دارد؟

- سه نوع بافت ماهیچه ای را نام ببرید؟

- زردپی ها کدام بافت ماهیچه ای را به استخوان متصل می کنند؟

- کدام یک از بافت های ماهیچه ای ارادی و کدام یک غیر ارادی است؟

- علت نامگذاری ماهیچه مخطط به این نام چیست؟

- سلولهاي بافت ماهيچه اي …… . بعد از تولد افزايش نمي يابند.

- چرا تعداد سلول های بافت ماهیچه ای مخطط بعد از تولد افزایش نمی یابد؟

- بزرگ شدن ماهیچه های مخطط چگونه صورت می گیرد؟

- نقش ماهیچه قلبی چیست؟

- يك شباهت و يك تفاوت بين ماهيچه هاي قلبي و اسكلتي را بنويسيد؟

- چه تفاوتی بین سلول های ماهیچه مخطط و صاف وجود دارد؟

- علت نامگذاری ماهیچه صاف به این نام چیست؟ شکل این نوع سلول ها چگونه است؟

- ماهیچه صاف در چه بخشهایی از بدن وجود دارد؟

- شکل انواع بافت ماهیچه ای را رسم کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید؟

- ویژگی سلول های ماهیچه صاف از لحاظ انقباض چگونه است؟

- ادامه زندگی یک جاندار به توانایی پاسخ به ................. وابسته است.وظیفه بافت عصبی چیست؟

- نورون چیست؟

- نورون از چه بخشهایی ساخته شده است؟

- جسم سلولی ، اکسون و دندریت را تعریف کنید؟

- بخشي از نورون كه شامل هسته است ---- نام دارد.

– نقش آكسون در سلولهاي عصبي چيست؟

- شکل سلول عصبی (نورون) را رسم کرده و نامگذاری کنید؟

- بافت عصبی شامل چه سلول هایی است؟

- سلول غير عصبي درون بافت عصبي را نام ببرید؟

- سلول هايي كه پيرامون آكسون و دندريت هاي نورون مي پيچند و آنها را عايق مي كنند چه نام دارند؟

- نقش سلول های نوروگلیا چیست؟

- سه بخشی که در برش ساقه و ریشه های گیاهان علفی دیده می شود را نام ببرید.

- نقش سلول های روپوست چیست؟

- آوند های گیاه چه نقشی دارند؟ و در کدام بخش گیاه قرار دارند؟

- استوانه مرکزی شامل چه بافت هایی است؟

- بین روپوست و استوانه مرکزی چه بافتی قرار دارد؟

- چه تفاوتی بین گیاهان و جانوران از لحاظ مناظقی که تقسیم سلولی صورت می گیرد وجود دارد؟

- تقسیم سلولی در گیاهان در چه مناطقی انجام می شود؟

- مناطق مریستمی در گیاهان چیست؟

- مهم ترین مناطق مریستمی موجود در گیاهان جوان وعلفی ..................... می باشند.

- مریستم های راسی در کدام بخشهای گیاه قرار دارند؟

- ویژگی سلولهای بنیادی چیست و در کدام بخش گیاه قرار دارند؟

- سلول بنيادي با سلول مريستمي چه تفاوتي دارد؟

- مریستم ها از تقسیم چه سلول هایی بوجود می آیند؟ نتیجه تقسیم آنها چیست؟

- برگهای کوچکی که بوسیله مریستم راسی بوجود می آیند چه نقشی دارند؟

- مریستم راسی گیاه چگونه محافظت می شود؟

- سه نوع بافت اصلی ساقه گیاهان علفی و جوان را نام ببرید؟

- برش عرضي ریشه وساقه يك گياه علفی را رسم كرده و 3 مورد را روي هر یک ازآنها نامگذاري كنيد؟

- روپوست چه بخشهایی از گیاه را می پوشاند؟

- کوتیکول (پوستک) در چه بخشی از گیاه وجود دارد؟ منشا و جنس آن چیست؟

- کوتین چیست؟ در چه بخشی از گیاه وجود دارد؟

- نقش کوتیکول (پوستک) را بنویسید.

- نام دو نوع سلول تمایز یافته پوستی را بنویسید.

- مسئول تشكيل كرك ها در گياهان سلول هاي .........است.

- جایگاه سلول های پوست ساقه کجاست؟ این بخش شامل چه بافت هایی است؟

- ویژگی سلول های بافت پارانشیمی را بنویسید.

- چرا پروتوپلاسم بافت پارانشیمی زنده وفعال است؟

- نقش سلول های بافت پارانشیمی چیست؟

– بافت پارانشيمي فتوسنتز كننده  ……. ناميده مي شود.

- کلرانشیم چیست؟ در چه بخشی از گیاه قرار دارد؟ یک مثال از این بافت ذکر کنید.

- ایا سلول های جوان پارانشیمی قدرت تقسیم شدن دارند؟

- بافت کلانشیمی در چه بخشهایی از گیاه وجود دارد؟

- نقش بافت کلانشیمی چیست؟

- چه ویژگی باعث شده که سلول های بافت کلانشیمی در استحکام گیاه نقش داشته باشند؟

- تفاوت بافت پارانشیمی و کلانشیمی چیست؟

- دیواره نخستین بافت پارانشیمی و کلانشیمی چه تفاوتی دارد؟

- نقش سلول های بافت اسکلرانشیمی چیست؟

- تفوت بین بافت کلانشیم و اسکلرانشیم از لحاظ دیواره سلولی چیست؟

- ويژگيهاي سلول كلانشيم و اسكرانشيم را در دو مورد مقايسه كنيد.

- لیگنین چیست؟

- علت چوبي شدن در بافت اسكرانشيم رسوب چه ماده اي مي باشد.

- علت مرگ سلول اسکلرانشیمی چیست؟

- دو نوع سلول اسکلرانشیمی که در گیاهان وجود دارد نام ببرید.

- ویژگی سلول های فیبر چیست و در چه بخشی از گیاهان قرار دارند؟

- ویژگی سلول های اسکلرئید چیست؟ در چه بخش هایی از گیاهان قرار دارند؟

- دو تفاوت فيبر و اسكلرئيد را بنويسيد؟

- شکل سلول فیبر و اسکلرئید را رسم کنید.

- مغز ساقه هاي علفي از بافت ......... تشكيل شده است .

- دو مورد از ویژگیهای سلول های مغز ساقه را بنویسید؟

- منظور از اشعه مغزي در ساقه چيست؟

- در ارتباط با بافتهاي گياهي به سوالات زير جواب دهيد.

   الف- كدام زنده است؟ فيبر يا كلانشيم

   ب- كدام مي تواند عمل فتوسنتز را انجام دهد؟ پارانشيم يا كلانشيم

   ج- كدام بافت از تمايز سلولهاي روپوستي حاصل مي شود؟ كرك يا كوتيكول

- نقش بافت هادی در گیاه چیست؟ دو نوع آنرا نام ببرید.

- نحوه قرار گیری سلولهای بافت هادی چگونه است؟

- نقش آوند های چوبی چیست؟

- ویژگی دیواره سلولی سلول های آوند چوبی چیست؟

- چه بخشهایی از سلول آوند چوبی قبل از آنکه این سلولها هدایت آب و مواد معدنی را

   به عهده بگیرند از دست می رود؟

- تنها قسمت باقی مانده از سلول های آوند چوبی ........  است.

- دو نوع آوند چوبی را نام ببرید؟ هر یک از آنها در چه گیاهانی وجود دارد؟

- حرکت آب از یک تراکئید به تراکئید دیگر چگونه صورت می گیرد؟

- دو مورد از شباهت هاي عناصر آوندي و تراكئيدها را بنويسيد؟

- چه عاملی باعث حرکت سریع تر آب بین عناصر آوندی نسبت به تراکئید ها می شود؟

- تفاوت تراكئيد و عناصر آوندي چيست؟

- نقش سلول های آوند آبکشی چیست؟

- شیره پرورده را با شیره خام مقایسه کنید.

- سلول های آوند آبکشی دارای کدام یک از اجزای سلولی می باشند؟

- لوله غربالی در آوند آبکشی چیست؟

- چه عاملی باعث حرکت آزادانه  مواد  در لوله های غربالی می شود؟

- دو نوع سلول هايي كه در كنار سلول هاي آوند آبكشي وجود دارند را نام ببريد.

- لوله هاي غربالي و سلولهاي همراه در بافت آبكشي چه نقشي دارند؟

- سلول های همراه و لوله های غربالی در بافت آوندی آبکشی را از لحاظ اندامک مقایسه کنید؟

- هر يك از سلولهاي فيبر و همراه مربوط به كدام بافت گياهي مي باشند؟

- نوع يا نام هر يك از بافت هاي زير را بنويسيد؟

 الف- بافت پوشاننده لوله‌هاي نفرون                  ب- انتقال دهنده مواد بين بخش هاي مختلف بدن

ج – انجام فتوسنتز                                     د- پوشش سطح بخش هاي جوان گياه مانند برگها

 

 

فصل چهارم (سؤالها به ترتیب صفحات کتاب اورده شده)

- ............ بزرگترین جانوران کره زمین هستند.

- غذای وال کوژپشت چیست؟

- وال کوژپشت به جای دندان چه دارد؟

- نحوه تغذیه وال کوژ پشت را بنویسید.

- چهار مرجله اصلی تغذیه وگوارش در جانوران را بنویسید.

- بلع به معنی فرو بردن غذا از ........ به............. می باشد.

- دو نوع گوارش را نام ببرید؟

- گوارش مکانیکی به چه معناست؟

- مفهوم گوارش شیمیایی چیست؟

- چرا در گوارش شیمیایی پلیمرها به مونومرهای  سازنده شان تبدیل می شوند؟ ( 2 دلیل)

- مفهوم جذب در دستگاه گوارش چیست؟

- در دفع مدفوع چه موادی از بدن خارج می شود؟

- کرم کدو به چه صورت در دستگاه گوارش ما زندگی می کند؟

- کرم کدو از چه طریقی مواد مورد نیاز خود را بدست می آورد؟

- به چه جانورانی گیاه خوار گفته می شود؟ مثال بزنید.

- غذای توتیا چیست؟ از لحاظ تغذیه جزء کدام دسته از جانوران محسوب می شود؟

- به چه جانورانی گوشت خوار گفته می شود؟ مثال بزنید.

- به چه جانورانی همه چیز خوار گفته می شود؟ مثال بزنید.

- علت نیاز جاندار به محیطی برای عمل کردن آنزیم های گوارشی چیست؟

- چرا محیط لازم برای عملکرد آنزیم ها باید در جایی بیرون از سلول های جاندار باشد؟

- گوارش مواد غذایی در جانداران تک سلولی ( آمیب) چگونه است؟

- گوارش غذا در اسفنج چگونه است؟

- انواع گوارش را نام برده و مثال بزنید.

- گوارش درون سلولي را شرح دهيد.

- هید ر جزء‌کدام دسته از موجودات زنده است؟

- گوارش غذا در هیدر چگونه است؟

- ساختار کیسه گوارشی را توضیح دهید.

- نقش سلول های پوشاننده کیسه گوارشی در هیدر چیست؟

- توضیح دهید چرا گوارش غذا در هیدر درون سلولی و برون سلولی است؟

- تفاوت لوله گوارشی و کیسه گوارشی چیست؟

- ساختار لوله گوارشی را توضیح دهید.

- بخشهای مختلف لوله گوارشی را که به شکل تخصصی عمل می کنند را نام ببرید.

- نقش چینه دان در لوله گوارشی چیست؟

- نقش معده وسنگدان در لوله گوارشی چیست؟

- چه تفاوتی بین چینه دان با معده وسنگدان در لوله گوارشی وجود دارد؟

- جایگاه اصلی گوارش و جذب غذا در لوله گوارش کجاست؟

- کرم خاکی از لحاظ تغذیه جزء‌ کدام جانوران محسوب می شود؟

- نحوه تغذیه در کرم خاکی را توضیح دهید.

- بخشهای مختلف دستگاه گوارش کرم خاکی را به ترتیب نام ببرید.

- سنگدان چه نقشی در گوارش غذا در کرم خاکی دارد؟

- نقش روده در گوارش مواد غذایی در کرم خاکی چیست؟

- جذب مواد غذایی در چه بخشی از دستگاه گوارش کرم خاکی صورت می گیرد؟

- چه عاملی باعث افزایش کاریی روده کرم خاکی میشود؟

- چه موادی در نهایت از مخرج کرم خاکی خارج می شود؟

-  از ميان آميب، هيدر و كرم خاكي كداميك فقط گوارش درون سلولي دارد.

- ملخ از لحاظ تغذیه جزء‌ کدام جانوران محسوب می شود؟

- چه ویژگی به ملخ برای خرد کردن مواد غذایی کمک می کند؟

- غذای ملخ چیست؟

- بخشهای مختلف دستگاه گوارش ملخ را به ترتیب نام ببرید.

- غذا بعد از عبور از چينه دان ملخ وارد كدام يخش مي شود؟

- كدام بخش لوله گوارش ملخ با ترشح آنزيم سبب گوارش شيميايي غذا مي شود.

- جذب مواد غذايي در كدام بخش لوله گوارش ملخ مي شود.

- نقش روده ملخ چیست؟

- بخشهای مختلف دستگاه گوارش پرندگان را نام ببرید؟

- نقش چینه دان در درستگاه گوارش پرندگان چیست؟

- گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا در چه بخشی از دستگاه گوارش گنجشک صورت می گیرد؟

- سنگدان در پرندگان چه نقشی دارد؟

- غذا بعد از عبور از سنگدان پرندگان به كدام بخش وارد مي شود.

- گوارش شیمییایی تا چه بخشی از دستگاه گوارش گنجشک ادامه دارد؟

- نقش روده در دستگاه گوارش گنجشک چیست؟

- برای پرندگان همه چیز خوار و گوشت خوار مثال بزنید.

- نقش هر يك از بخش هاي گوارشي چيست؟ (يك مورد)

الف- روده ملخ                         ب – سلول هاي جدار داخلي بدن هيدر

ج – سنگدان پرنده                     د- برجستگي هاي رودة كرم خاكي

- دستگاه گوارش انسان شامل چیست؟

- غدد بزاقی شامل چه بخشهایی است؟

- لوله گوارشی شامل چه بخشهایی است؟

- لایه های مختلف سازنده لوله گوارش را بع ترتیب از خارج به داخل نام ببرید.

- کداه لایه از لوله گوارش مواد موکوزی ترشح می کند؟ از چه نوع بافتي است؟

- پرده صفاق یا روده بند در کدام بخش از دستگاه گوارش قرار دارد؟ منشا آن چیست؟ چه نقشی دارد؟

- نوع ماهیچه در بخشهای مختلف دستگاه گوارش از چه نوعی است؟

- بافت ماهيچه اي در دهان و مري از چه نوعي است؟

- نقش ماههیچه های دستگاه گوارش چیست؟

- نقش لایه پیوندی در زیر مخاط چیست؟

- مخاط لوله گوارش از چه نوع بافتی است؟

- نوع بافت پوششی در دهان ، روده و معده چیست؟

- چه نوع سلولهایی در مخاط لوله گوارش وجود دارد؟

- چین های سطح داخلی لوله گوارش چه اهمیتی دارند؟

-  حركات لوله گوارش به دو صورت ديده مي شود . نام ببريد.

- کدام یک از ماهیچه های لوله گوارش در حرکات دودی آن نقش دارد؟

- نقش حرکات دودی لوله گوارش چیست؟

- علت تشدید حرکات دودی لوله گوارش پس از پایان یافتن گوارش درون معد چیست؟

- چرا رسیدن مواد غذایی درون روده به انتهای آن چند ساعت طول می کشد؟

- نحوه شروع (راه اندازی) حرکات دودی لوله گوارش چیست؟

- حرکات موضعی لوله گوارش را توضیح دهید؟

- چه عاملی باعث جلو رانده شدن مواد غذایی  به کمک حرکات موضعی روده می شود؟

- گوارش مکانیکی و شیمیایی مواد در دهان چگونه صورت می گیرد؟

- نقش دندانها در گوارش مواد غذایی چیست؟

- نحوه عملکرد ماهیچه های مخصوص جویدن  چگونه است؟

- انواع و تعداد دندانهای انسان را توضیح دهید.

- با رسم شکل ساختار پرز روده را نشان دهید؟

- غدد ترشح کنده بزاق را نام ببرید؟

- ترشحات غدد بناگوشی چه تفاوتی با سایر غدد بزاقی دارد؟

- كدام تركيب بزاق يك نوع آميلاز است؟

- امیلاز بزاق ( پتیالین) به وسیله کدام غدد بزاقی ترشح می شود؟ چه نقشی دارد؟

- چه موادی در بزاق وجود دراد؟

- موسین چگونه به موکوز تبدیل می شود؟

- وظيفه  موسين در بزاق چیست؟

- نقش موکوز در دستگاه گوارش چیست؟

- غده های ترشح کننده موسین در چه بخشی از لوله گوارش وجود دارند؟

- كدام ماده در بزاق نقش ضد عفوني كننده دارد؟ اين ماده نقش خود را چگونه انجام مي دهد.؟

 - لیزوزیم در چه بخشی از لوله گوارش ترشح می شود؟

- نقش ليزوزيم بزاق چيست؟

- لیزوزیم چگونه باعث از بین رفتن باکتریها  می شوند؟

- اهمیت ترشح دائمی بزاق در دهان چیست؟

- ترشح بزاق در هنگام خواب ............... می یابد.

- بلع را تعریف کرده و بنویسید به وسیله چه بخشی انجام می شود؟

- غذا چگونه بعد از جویده شدن به طرف گلو رانده می شمود؟

- هنگام بلع غذا راه بيني چگونه بسته مي شود؟

- هنگام بلع راه نای و دهان چگونه بسته مي شود؟

- وضعيت اپي‌گلوت در هنگام بلع به ترتيب چگونه است؟

- تنفس چگونه در هنگام بلع قطع می شود‍؟

- لقمه غذایی چگونه از مری به معده می رسد؟

- نقش نیروی جاذبه را  در حرکت لقمه غذایی توضیح دهید؟

- منشا کاردیا چیست؟ در چه بخشی از لوله گوارش قرار دارد؟ چه نقشی دارد؟

- نحوه ورود غذا از مری به معده را توضیح دهید؟

- کیموس معدی چیست؟

- دریچه انتهایی معده چه نام دارد؟ از چه نوع ماهیچه هایی ساخته شده است؟

- انقباض شدیدتر دیواره انتهایی معده به چه دلیل است؟

- انقباض های معده به چه منظور صورت می گیرد؟ توضیح دهید.

- انقباض های دودی در چه بخشی از معده و به چه منظورشدیدتر می شود؟

- در چه صورت حرکات تخلیه ای معده با شدت بیشتر صورت می گیرد؟

- مهمترین عوامل مؤثر در تخلیه معده چیست؟

- نقش سلول های ترشح کننده موسین در معده چیست؟ در چه بخشی از معده وجود دارند؟ چه موادی ترشح می کنند؟

- غدد ترشح کننده شیره معده چه  موادی ترشح می کنند؟

- وظيفه سلولهاي حاشيه اي در غده هاي ترشحي معده چيست؟

- آنزیم های شیره معده توسط چه غده هایی ترشح می شوند؟

- آنزيم هاي گوارشي و اسيد به ترتيب از كدام سلولهاي غذذ معده ترشح مي شوند ؟

-  كدام سلول غدد معده اسيد ترشح مي كنند؟

- شكل غده ترشحي معده را رسم و نامگذاري كنيد مشخص كنيد  كدام دسته از سلولها اسيد ترشح مي كنند؟

- غده های بالاتر از پیلور در معده چه موادی ترشح می کنند؟

- نقش فاکتور داخلی معده چیست؟

- اهميت فاكتور داخلي معده را بنويسيد؟

- چرا برداشتن معده یا آسیب به آن باعث کاهش تعداد گلبولهای قرمز می شود؟

- شخصي دچار سرطان معده بوده و پزشك بخشي از معده او را برداشته است به توجه به اين مسئله به سوالات زير جواب دهيد.

الف- چرا بعد از مدتي اين شخص به كم خوني مبتلا شده است؟

ب- به نظر شما پزشك كدام قسمت معده او را برداشته است .( با ذكر دليل)

- آنزیم های شیره معده چه موادی می باشند؟

- پروتئازهاي شيره معده چه ناميده مي شوند؟

- پپسينوژن  چگونه فعال مي شود؟

- نقش اسید معده چیست؟

- چه عاملی باعث تسریع تبدیل پپسینوژن به پپسین می شود؟

- نقش آنزیم پپسین چیست؟

- آنزیم رنین در کدام اندام گوارشی وجود دارد؟

- آنزیم رنین در معده چه موجوداتی وجود دارد؟

- نقش آنزیم رنین چیست؟

- پروتئین شیر چه نام دارد؟

- از چه آنزیمی به عنوان مایه پنیر استفاده می شود؟

- گاسترین توسط چه سلول هایی از معده ساخته می شود؟

- اثر هورمون گاسترين بر ترشح شيره هاي گوارشي معده را توضيح دهيد؟

- دريچه موجود در انتهاي مري و معده را نام ببرید؟

-  استفراغ یک انعکاس ........... است.

- هدف از استفراغ چیست؟

- چه عواملی باعث ایجاد انعکاس استفراغ می شود؟

- استفراغ چگونه آغاز می شود؟

- وضعيت حنجره در زمان استفراغ چگونه است؟

- نحوه استفراغ را توضیح دهید؟

- چه عاملی باعث تخلیه محتویات معده از راه دهان در اثر استفراغ می شود؟

- با رسم شکل نحوه ارتباط جگر و پانکراس را با روده باریک نشان دهید؟

- کدام بخش از لوله گوارش مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا است؟‍

- گوارش مواد غذایی با کمک چه آنزیم هایی و در کجا پایان می پذیرد؟

- نقش چین ها و پرزهای روده چیست؟

- قوی ترین آنزیم های لوله گوارش در کجا ساخته می شوند و درچه بخشی از آن ترشح می شود؟

- صفرا به چه بخشی از لوله گوارش ( روده) می ریزد؟

- شیره پانکراس حاوی چه موادی است؟

- نقش بيكربنات لوزالمعده چيست؟ ایا این ماده قابل جذب در روده می باشد؟

- چه عاملی باعث ترشح بیکربنات شیره پانکراس می شود؟

- پروتئازهای شیره پانکراس بصورت ......... می باشند و پس از ورود به روده بصورت .......... در می آیند.

- چه عواملی ترشح شیره پانکراس را تنظیم می کند؟

- صفرا چه نوع ماده ای است؟ در کجا ساخته می شود؟

- سه وظيفة صفر ا را بنويسيد؟

- چه عاملی باعث تبدیل ذرت چربی به حالت امولسیون پایدارمی کند؟

-  تبدیل شدن ذرت چربی به حالت امولسیون پایدار چگونه بر گوارش آنها مؤثر است؟

- چه عاملی به حرکات دودی روده شدت می دهد؟

- چه عاملی باعث خنثی کردن کیموس معده می شود؟

- صفرا شامل چه موادی است؟

- صفرا کجا ساخته شده ، در کجا ذخیره می شود و در کجا تغلیظ می شود؟

- مواد رنگي موجود در صفرا را نام ببريد؟ منشا آنها چیست؟

- چه عاملی رنگ ادرار را ایجاد می کند؟

- رنگ قهوه ای مدفوع چگونه ایجاد می شود؟

- مواد رنگی صفرا چگونه در دستگاه گوارشی تغییر رنگ می دهد؟

- سنگ های صفرا چگونه ایجاد می شود؟

- علت یرقان (زردی) چیست؟

- چه عاملی باعث ورود رنگهای صفراوی به خون می شود؟

- چه غددی در دیواره روده باریک وجود دارد؟

- ترشح چه موادی باعث تسهیل حرکت غذا در روده باریک می شود؟

- منشا آنزیمهایی که از روده ترشح می شوند چیست؟

- آزاد شدن آنزیم هایی که به وسیله سلول های ترشحی روده ساخته می شوند چگونه است؟

- جذب ورود مواد از .......... به ....... است.

- نتیجه گوارش مواد غذایی چیست؟

- فرایند شیمیایی اصلی در تغییرات مواد غذایی در لوله گوارش ............ می باشد؟

- هر یک از مواد زیر در پایان گوارش به چه موای تبدیل می شوند؟

  کربوهیدرات ها               پروتئینها                     چربی ها      

- جذب مواد غذایی در کجا صورت می گیرد؟

- جذب مواد دارویی علاوه بر روده در چه بخشی از دستگاه گوارش صورت می گیرد؟

- چه عاملی باعث افزایش سطح جذب در روده می شود؟

- ریزپرز در کدام یک از سلول های روده وجود دارد؟ سطح جذب روده به وسیله ریزپرزها به چه اندازه می رسد؟

- جذب مواد در روده به کمک چه پدیده هایی صورت می گیرد؟

- جذب هر یک از مواد زیر در روده چگونه صورت می گیرد؟

   قندهای ساده            آمینو اسیدها                 تركيبات معدني                آب

- وجود کدام ماده معدنی برای جذب قندهای ساده و آمینو اسیدها لازم است؟

- آمینو اسیدهایی که در روده جذب می شوند از گوارش چه موادی حاصل می شوند؟

- مواد حاصل از گوارش چربیها چیست؟

- نحوه جذب چربیها در روده را توضیح دهید؟

– چرا مواد چربي برخلاف ساير مواد آلي از راه رگهای لنفي جذب مي شوند؟

- مونومرهاي سازندة چربي پس از گوارش در كجا دوباره با هم تركيب مي شوند؟

- چرا چربي ها پس از جذب وارد مويرگ هاي لنفي مي شود؟

- سطح خارجي مويرگ هاي خوني از لايه اي از جنس ............. پوشيده شده است كه مانع ورود مولكولهاي ..... مي شود.

- نحوه جذب ويتامين هاي محلول در چربي چگونه است؟

- نحوه جذب ويتا مينهاي محول در آب در دستگاه گوارش چگونه است؟

- نحوه جذب ويتامين B12 در روده چگونه است؟

- چرا جذب ويتامين B12 به كمك پروتئين حامل صورت مي گيرد؟ نام اين پروتئين چيست؟

- طول و قطر روده بزرگ انسان چقدر است؟

- ابتداي روده بزرگ .............. نام دارد.

- جايگاه آپانديس را مشخص كنيد.

- سه بخش روده بزرگ را نام ببريد.

- كولون پائين رو به چه بخشهايي ختم ميشود؟

- نوع ماهيچه هاي داخلي و خارجي مخرج چيست؟ كدام يك ارادي و كدام يك يا غير ارادي است؟

 - چه موادي وارد روده بزرگ مي شوند؟

- چه ماده اي در دستگاه گوارش انسان گوارش نمي يابد؟

- ديواره روده بزرگ چه موادي را جذب مي كند؟

- غليظ شدن مدفوع در چه بخشي از دستگاه گوارش و چگونه صورت مي گيرد؟

- نقش باکتریهای روده بزرگ چیست؟

- باکتریهای روده بزرگ از چه ماده ای بعنوان منبع تغذیه استفاده میکنند؟

- چه ویتامین هایی بوسیله باکتری های روده بزرگ ساخته و جذب خون می شود؟

- گازهای روده را نام ببرید. این گازها چگونه در روده حاصل می شود؟

- مقدار کمی ........... و ............ از غده های دیواره روده بزرگ ترشح و دفع می شود.

- چه ویژگی از دستگاه گوارش تعیین کننده نوع ماده غذایی است که جاندار می خورد؟

- طول روده گوشتخواران را با سایر جانوران مقایسه کنید؟

-  بلند بودن طول روده چه اهمیتی دارد؟

- گوارش مواد گیاهی دشوارتر است یا مواد جانوری؟

- غلظت مواد غذایی قابل جذب در غذاهای گیاهی بیشتر است یا غذاهای جانوری؟

- -  در جانداران علفخوار غيرنشخواركننده  ميكروب‌هاي تجزيه كننده سلولز در چه بخشي از لوله گوارشي زندگي مي كنند.

- كدام بخش معده گاو با ترشح آنزيم سبب گوارش شيميايي غذا مي شود؟

- نسبت طول روده نوزاد قورباغه به بدن آن در مقایسه با قورباغه بالغ چگونه است؟

- چرا نسبت طول روده نوزاد قورباغه به بدن آن در مقایسه با قورباغه بالغ بیشتر است؟

- رشد کدام اندام در هنگام دگردیسی قورباغه نسبت به سایر اندامها اندک است؟

- پستانداران گیاهخوار عموما روده .............. دارند.

- باکتریهای تجزیه کننده سلولز در چه بخشی از لوله گوارش پستانداران گیاهخوار قرار دارند؟ چه نقشی دارند؟

- در کدام گروه از جانداران گیاهخوار میکروبهای تجزیه کننده سلولز در روده کور یا روده بزرگ وجود دارند؟

- میکروبهای تجزیه کننده سلولز در فیل و اسب در کدم بخش از لوله گوارش قرار دارند؟

- مواد حاصل از گوارش سلولز در چه بخشی از لوله گوارش فیل و اسب جذب می شود؟

- چرا بسیاری از مواد غذایی موجود در روده فیل و اسب به صورت مدفوع دفع می شود؟

- دستگاه گوارش نشخوارکنندگان نسبت به استفاده از چه ماده غذایی سازش یافته است؟

- معده نشخوارکنندگان شامل چه بخشهایی است؟

- مواد گیاهی نیمه جویده در ابتدا وارد چه بخشی از دستگاه گوارش نشخوارکنندگان می شود؟

- باکتریهای تجزیه کننده سلولز در چه بخشی از دستگاه گوارش نشخوارکنندگان وجود دارند؟ چه نقشی دارند؟

- وظيفة سيرابي و نگاري در نشخوار كنندگان چيست؟

- علت نامگذاری نشخوارکنندگان به این نام چیست؟

- پس از چه عملی غذا وارد هزارلا می شود؟ نقش این بخش از لوله گوارش نشخواکننگان چیست؟

- پس از هزارلا غذا وارد چه بخشی از لوله گوارش می شود؟ چه عملی در این بخش روی غذا انجام می شود؟

- در چه بخشی از دستگاه گوارش نشخوارکننگان گوارش شیمیایی غذا صورت می گیرد؟ توضیح دهید؟

- چگونه مقدار باکتریها در لوله گوارش نشخوارکنندگان ثابت می ماند؟

- چرا کارایی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان نسبت به فیل و اسب بیشتر است؟

(از صفحه 81 تا صفحه 88 این فصل حذف می باشد.)