زیست شناسی دبیرستان و پیش دانشگاهی

زیست شناسی 1

فصل 5(سوالها به ترتیب صفحات کتاب امده است)

 

- عوامل ایجاد سازگاری در غازهای وحشی برای پرواز در ارتفاء 9 کیلومتری سطح زمین چیست؟

- میوگلوبین در چه بخشی از بدن غازهای وحشی وجود دارد ؟ نقش آن چیست؟

- چرا دستگاه تنفسی غاز وحشی حداکثر توانایی و سازگاری را پیدا کرده است؟

- تفاوت دستگاه تنفسی پرندگان با سایر مهره داران چیست؟

 -نحوه دم و بازدم در پرندگان چکونه است؟ با رسم شکل توضیح دهید.

- دستگاه تنفسی پرندگان از چه بخشهایی تشکیل شده است؟ شکل آنرا رسم کنید؟

- جذب و دفع مواد در موجودات تک سلولی چگونه صورت می گیرد؟

- تنفس پوستی را تعریف کرده ، در چه جاندارانی صورت می گیرد؟

- با رسم شکل نحوه تنفس پوستی را در کرم خاکی نشان دهید.

- جذب اکسیژن و دفع دی اکسید کربن در تنفس پوستی چگونه صورت می گیرد؟

- موجوداتی که تنفس پوستی دارند چه سازگاریهایی باید پیدا کنند؟

- در کرم خاکی و کرم پهن چه سازگاریهایی برای افزایش سطح تنفس صورت گرفته است؟

- چرا در برخی از جانداران بخشهای ویژه ای برای تنفس تمایز یافته است؟ ( به جای پوست) مثال بزنید.

- نحوه تنفس در ماهی را توضیح دهید.

- با رسم شکل موقعیت سطح تنفسی ماهی با سطح بدن آنرا نشان دهید.

- تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن را در ماهی با رسم شکل نشان دهید.

- چرا در جانوران خشکی زی ابشش برای تنفس مناسب نیست؟

- چرا سطوح تنفسی در جانوران ساکن خشکی به درون بدن منتقل شده است؟

- سیستم تنفسی در حشرات چگونه است؟

- تبادل گازها در سیستم تنفسی حشرات چگونه صورت می گیرد؟

- در کدام دسته از جانوران تبادل گازها بدون نیاز به همکاری سیستم گردش مواد و به طور مستقیم صورت می گیرد؟

- دستگاه تنفسی نایی در کدام دسته از جانوران وجود دارد؟

- شکل دستگاه تنفسی نایی در حشرات را رسم کنید.

- با رسم شکل موقعیت سطح تنفسی و سطح بدن در دستگاه تنفسی نایی حشرات را نشان دهید.

- ششها در انسان چه ساختاری دارند؟

- علت چین خوردگی سطوح داخلی ششها چیست؟

- انتقال گازها بین ششها و سلولهای بدن در مهره دارن ساکن خشکی چگونه صورت می گیرد؟

- با رسم شکل موقعیت سطح تنفسی و سطح بدن در دستگاه تنفسی جانداران ساکن خشکی را نشان دهید.

- شکل مربوط به نحوه تبادل اکسیژن ودی اکسد کربن در دستگاه تنفسی جانداران ساکن خشگی را رسم کنید؟ (موقعیت رگهای خونی و کیسه های هوایی)

- دستگاه تنفسی انسان شامل چه بخشهایی است؟

- ساختار و جایگاه پرده جنب را توضیح دهید. نقش آنرا بنویسید؟

- چه عاملی باعث تسهیل حرکت ششها می شود؟

- دم و بازدم نتیجه تبعیت ششها از ................... می باشد.

- شکل دستگاه تنفسی انسان را رسم کرده. بخشهای مختلف آنرا نامگذاری کنید.

- با رسم شکل نحوه ارتباط بین رگهای خونی و کیسه های هوایی در ششهای انسان را نشان دهید.

- قفسه سینه و حفره شکم در پستانداران چگونه از هم جدا می شوند؟

- نقش پرده دیافراگم در تنفس چیست؟

- مهمترین نقش در تنفس آرام و طبیعی در حرکات ششها بر عهده کدام بخش است؟

- چه عواملی باعث افزایش و کاهش حجم قفسه سینه و کمک به تنفس می شود؟

- بالا و پایین رفتن دنده ها با کمک .............. صورت می گیرد.

- چه عاملی در تنفس شدید به عمل تنفس کمک کرده و  باعث  افزایش حجم قفسه می شود؟

- نقش ماهیچه های دم وبازدم چیست؟

- ماهیچه های دم قفسه سینه را به سمت .......... و ماهیچه بازدم قفسه سینه را به سمت ........ می برند.

- سورفاکتانت از کدام سلولها ترشح می شود. نقش این ماده چیست؟

- چه عاملی به باز شدن طبیعی کیسه های هوایی کمک می کند؟

- سورفاکتانت در چه مرحله ای از رشد جنینی ساخته می شود؟

- چرا برخی از نوزادان زود رس به زحمت تنفس می کنند؟

- در صورتی که در جدار قفسه سینه شکاف ایجاد شود چه اتفاقی برای ششها می افتد؟

- اصطلاحات زیر  را تعریف کنید:

  - هوای جاری      - هوای مرده        - هوای ذخیره دمی( هوای مکمل)                - هوای ذخیره بازدمی

   - ظرفیت حیاتی   - هوای باقیمانده     - حجم تنفسی                                        - ظرفیت ششها

- دم و بازدم را تعریف کنید.

- نقش هموگلوبین در خون چیست؟

- چه میزان از اسیژن به وسیله هموگلوبین و چه میزان به صورت محلول در پلاسما به بافت ها منتقل می شود؟

- فشار اکسیژن چه اثری بر ترکیب آن با هموگلوبین دارد؟

- فشار اکسیزن در شرایط عادی در هوا ی کیسه های هوایی چقدر است؟

- در شرایط عادی هموگلوبین چند درصذ از توان خود را اکسیژن می گیرد؟

- در خون سیاهرگها که از بافتها باز می گردد چن درصد از هموگلوبین توسط اکسیژن اشباع شده است؟

- چرا وجود مونواکسید کربن مانع ترکیب اکسیژن با هموگلوبین ( مسمومیت) می شود؟

- دی اکسید کربن به چه طریق از بافتها به ششها منتقل می شود؟

- چند درصد از دی اکسید کربن با هر یک از روشهای زیر به بافتها منتقل می شود؟ 

   - بصورت بی کربنات           - ترکیب مستقیم با هموگلوبین          - محلول در پلاسما

- نقش آنزیم انیدراز کربنیک چیست؟

- آنزیم انیدراز کربنیک در کدام بخش خون وجود دارد؟

- نحوه ساخته شدن یون بیکربنات در خون چیست؟

- طرح شماتیک از هموگلوبین را رسم کرده و محل اتصال اکسیژن به آنرا مشخص کنید.

- چند گروه هم در مولکول هموگلوبین وجود دارد؟

- مولکول هموگلوبین با چند مولکول اکسیژن می تواند ترکیب شود؟ این ترکیب در کجا صورت می گیرد؟

- ترکیب اکسیژن با هموگلوبین و آزاد شدن آن در کجا صورت می گیرد؟

- تنفس واقعی در ............... انجام می شود.

- تنفس واقعی سلولهای بدن با رسیدن اکسیژن به ................ صورت می گیرد.

- چه عاملی باعث انتشار سریع اکسیژن از خون به مایع بین سلولی می شود؟

- سرعت جریان خون چه اثری بر سرعت انتشار اکسیژن از خون به مایع بین سلولی دارد؟

- هر چه مصرف اکسیژن در سلولها بیشتر باشد ، فشار اکسیژن در مایع بین سلولی .............. و ورود اکسیژن به آن ...........      

  می شود.

- چرا اختلاف فشار کم دی اکسید کربن برای انتشار این ماده از سلول به مایع بین سلولی و سپس به مویرگها کافی است؟

- سرعت انتشار کدام ماده به خون سریعتر است؟  - دی اکسید کربن            - اکسیژن

- مجاری تنفسی را نام ببرید.

- پس از نایژه ها مجاری تنفسی بیش از ......... بار به انشعابات باریکتر بنام ........... تقسیم می شوند.

- چه عاملی باعث می شود مجاری نای و نایژه ها همیشه باز بماند؟

- علت ایجاد بیماری اسم چیست؟ نتیجه آن چیست؟

- نقش بافت پوششی مژه دار و ترشحات مخاط روی این سلولها در درون مجاری هوایی دستگاه تنفسی چیست؟

- چه عاملی باعث رانده شدن ذرات خارجی موجود در هوای تنفسی از مجاری تنفسی به سوی گلو می شود؟

- اهمیت سرفه و عطسه چیست؟

- چه عاملی باعث ایجاد سرفه و عطسه می شود؟

- تفاوت سرفه و عطسه را بنویسید.

- مکانیسم عطسه و سرفه را بنویسید.

- چه عاملی باعث ایجاد عطسه می شود؟ نقش زبان کوچک در عطسه کردن چیست؟ هوا از چه راهی خارج می شود؟

- تکلم چگونه صورت می گیرد؟

- تولید صدا و واژه سازی در تکلم چگونه صورت می گیرد؟

 

فصل 6(سوالها به ترتیب صفحات کتاب امده است)

-     نیروی گرانش زمین چه کمکی به جریان خون می کند؟

-          اگر سازگاری دستگاه گردش خون با نیروی جاذبه نبود چه اتفاقی می افتاد؟

-          سازگاری دستگاه گردش خون با نیروی جاذبه چگونه حاصل شده است؟

-          نقش مربوط به تلمبه ی ماهیچه در جریان خون به سوی قلب چگونه است ؟

-          چه عاملی باعث یک طرفه شدن جریان خون در سیارگ های پایین قلب می شود ؟

-          چه عاملی از متورم شدن بیش از حد رگهای پا ها جلو گیری می کند ؟

-          چرا در برخی موارد علی رغم سازگاری دستگاه گردش خون گاهی نیروی گرانش زمین پیروز میشود ؟

-          نقش دستگاه گردش مواد چیست ؟

-          دسیتگاه گردش مواد در هیدر چگونه است ؟

-          چراتمام سلولای هیدرمیتوانندبه طور مستقل به توادل موادبامحیط بپردازند؟

-          گردش مواد درعروس دریایی چگونه صورت میگیرد؟

-          حرکت آب درون لوله هادر عروس دریایی چگونه صورت می گیرد؟

-          کدام سلولای عروس دریایی در تماس مستقیم با مواد غذایی درآب میباشند؟ساده ترین دستگاه گردش مواددرجانوران در کدام موجود زنده میباشد؟

-          چه نوع جانورانی به دستگاه گردش موادومایعی به نهم خون نیاز دارند؟

-          دو نوع دستگاه گردش خون اکه درجانوران وجود داردرا نام ببرید؟

-          چه جانورانی دستگاه گردش خون باز دارند؟

-          چه جانورانی دستگاه گردش خون بسته دارند؟

-          -با رسم شکل تفاوت دستگاه گردش خون باز و بسته را نشان دهید؟

-          تفاوت دستگاه گردش خون باز وبسته چیست؟

-          دستگاه گردش خون در ملخ را با رسم شکل توضیح دهید.

-          با رسم ضشکل ساختار قلب ملخ را توضیح دهید.

-          چه عاملی باعث حرکت خون به بخشهای عقبی بدن ملخ می شود؟

-          خون چگونه و در چه زمانی به قلب ملخ باز می گردد؟

-          چه عاملی باعث می شود تا در هنگام انقباض قلب خون از طریق منافذ ان خارج شود؟

-          دستگاه گردش خون در مهره داران از چه نوعی است؟ از چه اجزایی ساخته شده است؟

-          دستگاه گردش خون ماهی از چه نوعی است؟

-          با رسم شکل دستگاه گردش خون در ماهی را توضیح دهید.

-          قلب ماهی چند حفره دارد ؟ نام ببرید.

-          مسیر گردش خون در ماهی چگونه است؟

-          در دستگاه گردش خون ماهی خون از طریق کدام رگ به سراسر بدن میرود و از طریق کدام رگ به قلب بر می گردد؟

-          دستگاه گردش خون انسان شامل چه اجزایی است؟

-          ............. تلمبه مرکزی دستگاه گردش خون است.

-          گردش خون در ماهی از نوع ................ و در سایر مهره داران از نوع .................... است.

-           منظور از دستگاه گردش خون ساده چیست.

-          خون تیره یعنی .............................. .

-          منظور از گردش خون مضاعف چیست؟

-          قلب کدام دسته از جانوران چهار حفره ای است؟ نام ببرید.

-          با رسم شکل حفره های مربوط به قلب انسان را نشان دهید.

-          سمت راست قلب انسان خون را به چه بخشی از بدن می فرستد؟

-           سمت چپ قلب انسان خون را به چه بخشی از بدن می فرستد؟

-          گردش خون کوچک (ششی) را توضیح دهید.

-          گردش خون بزرگ(عمومی) را توضیح دهید.

-          کدام رگها خون را به دهلیز چپ و دهلیز راست می اورد؟

-          کدام رگها خون را از بطن چپ و بطن راست خارج می کنند؟

-          نقش بزرگ سیاهرگ زیرین وزبرین چیست؟

-          شکل مربوط به گردش خون کوچک را رسم کرده و نامگذاری کنید.

-          شکل مربوط به گردش خون بزرگ را رسم کرده و نامگذاری کنید.

-          لایه های دیواره قلب را نام ببرید.

-          کدام لایه دیواره قلب پوشش حفره های دهلیز و بطن است؟

-          ویژگی لایه میانی (میوکارد) قلب چیست؟

-          پوشش پیوندی یا ابشامه قلب از کدام لایه دیواره قلب ساخته می شود؟

-          انواع بافت ماهیچه ای ذر ساختار قلب را نام ببرید.

-          نقش بافت گرهی قلب چیست؟

-          چرا میوکارد دهلیزها و بطن ها هر کدام جداگانه و به صورت یک مجموعه تارهای ماهیچه ای به هم پیوسته به انقباض در می ایند؟

-          چرا انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها فقط از طریق بافت گرهی صورت می گیرد؟

-          کانون زایش تحریک و انقباض قلب کجاست؟

-          قلب ماهیچه ای ارادی / غیر ارادی است.

-          کند و تند شدن انقباض قلب با چه عاملی صورت می گیرد؟

-          سیستول و دیاستول را تعریف کنید.

-          چرا بافت گرهی قلب بافت هادی نیز خوانده می شود؟

-          نحوه انقباض تارهای ماهیچه ای قلب در زمان جنینی و پس از ان چگونه است؟

-          بافت گرهی قلب انسان شامل چه اجزایی است؟

-          گره پیش اهنگ قلب چیست ، چه نقشی دارد؟

-          کدام بخش بافت گرهی محل زایش تحریکات طبیعی قلب است؟

-          جایگاه گره سینوسی دهلیزی کجاست؟

-          کدام گره بافت گرهی قلب بزرگتر است؟ سینوسی- دهلیزی یا دهلیزی - بطنی

-          تحریک تارهای ماهیچه ای گره سینوسی - دهلیزی چگونه صورت می گیرد؟

-          جایگاه گره دهلیزی – بطنی کجاست؟

-          ارتباط بین گره سینوسی – دهلیزی و دهلیزی – بطنی چگونه صورت می گیرد؟

-          چگونگی انتقال تحریک از گره سینوسی دهلیزی به سراسر قلب را توضیح دهید؟

-          سرعت تحریک در کدام بخشهای بافت گرهی کم و در کدام بخشها زیاد است؟

-          چه عاملی باعث می شود که تحریک به سرعت و به صورت همزمان ماهیچه هر دو بطن را فرا گیرد؟

-          دریچه های قلب را نام برید.

-          چه دریچه هایی در درون رگ ها وجود دارد؟ نام ببرید.

-          نقش دریچه های دهلیزی – بطنی چیست؟ جایگاه انها کجاست؟

-          جایگاه دریچه دو لختی (میترال) و نقش انرا بنویسید.

-          جایگاه و نقش دریچه سه لختی را بنویسید.

-          چه عاملی باعث باز و بسته شدن دریچه دولختی و سه لختی می شود؟

-          کدام یک از جملات زیر صحیح و کدام یک غلط است:

·         دریچه های قلب دارای بافت ماهیچه ای هستند

·         دریچه های قلب به وسیله رشته هایی به برجستگی های ماهیچه ای دیواره قلب اتصال دارند

-          جایگاه دریچه های سینی شکل کجاست ؟چه نقشی دارند؟

-          دریچه های لانه کبوتری در چه رگهایی وجود دارند؟ نقش انها چیست؟

-          ویژگی و علت ایجاد صداهای قلب را بنویسید.

-          در چه مواردی ممکن است صداهای غیر طبیعی و ممتد از قلب شنیده شود؟

-          هر دوره کار قلب دارای چه مراحلی است؟مدت زمان هر کدام در زمان استراحت را بنویسید.

-          چه مقدار خون در پایان دیاستول (استراحت) در هر بطن جمع اوری می شود؟

-          چه مقدار خون در سیستول از بطن وارد سرخرگ می شود؟

-          حجم ضربه ای و برون ده قلب را تعریف کنید.

-          اصطلاحات زیر  را تعریف کنید:

* کاردیوگرافی                   * کاردیوگرام                     * الکتروکاردیوگرافی

            * نوار قلب                    * الکتروکاردیوگرام

-          اساس ثبت الکتروکاریوگرام چیست؟

-          چرا پدیده الکتریکی که در اثر انقباض قلب تولید می شود تا سطح پوست بدن منتشر میش شود؟

-          نحوه ثبت نوار قلب را توضیح دهید.

-          منحنی الکتروکاردیگرام را از چه نواحی از بدن می توان ثبت کرد؟

-          شکل مربوط به الکتروکاردیوگرام ارا رسم کنید.

-          هر یک از موجهای الکتروکاردیوگرام مربوط به چه مرحله ای از فعالیت قلب است؟

-          تغییرات ایجاد شده در اثر بیماریهای قلبی در چه بخشی از الکتروکاردیوگرام پدیدار می شود؟

-          بزرگ شدن قلب در چه مواردی صورت می گیرد؟ (2 مورد)

-          هر یک از موارد زیر چه اثری بر منحنی الکتروکاردیوگرم دارد؟

·         بزرگ شدن قلب

·         فشار خون مزمن

         تنگی دریچه ها

·         انفارکتوس قلب

-          انفارکتوس قلبی ناشی از چیست؟

-          در صورتی که تحریک ایجاد شده در گره سینوسی کندتر از به طرف بطن هدایت شودچه تغییری در الکتروکاردیوگرام صورت می گیرد؟

-          ایا بی نظمی های زنش قلب نیز روی منحنی الکتروکاردیوگرام نمایان می شود؟

-          مسیر گردش خون بزرگ و کوچک شامل چه نوع رگهایی می باشد؟0 بطور کلی)

-          بیشترین مقدار خون در کدام دسته از رگها است؟

-          چرا سیاهرگها می توانند حجم زیادی از خون را در خود جای دهند؟

-          چه عاملی باعث می شود پیوستگی خون در رگها تامین شود؟

-          تبادلات بین خن و مایع بین سلولی در کدام دسته از رگها صورت می گیرد ؟ چرا؟

-          چه عاملی باعث ایجاد مقاومت در مقابل حرکت خون در رگها می شود؟

-          چه عاملی باعث می شود حرکت خون در رگها نیاز به فشار نسبتا زیادی داشته باشد؟

-          در کدام بخش از رگها سرعت حرکت خون بیشتر است؟  * وسط رگ       * کناره های رگ

-          سرعت متوسط خون در کدام یک از رگهای بدن بیشتر است؟میزان ان چقدر است؟

-          چه عواملی در خون رسانی به بافت ها و کم و زیاد شدن ان تاثیر دارد؟

-          مهمترن نقش در تغییر مقدار خون بافت ها به عهده چیست؟

-          ماهیچه های موجود در دیواره سرخرگ کوچک چگونه مقدار خون ر ا کنترل می کند؟

-          چه عواملی باعث تحریک انقباض و استراحت ماهیچه دیواره سرخرگ های کوچک می شود؟

-          چه اندامهایی از بدن خون بیشتری را به سوی خود می کشند؟چرا؟

-          نقش تغییرات حاصل از متابولیسم بر گشاد شدن رگهای خون رساننده به اندام مورد نظر چیست؟

-          تغییر هر یک از عوامل زیر در خون چه نقشی بر قطر رگهای خون رسانده دارد؟

·         کاهش اکسیژن

·         کاهش دی اکسید کربن

         کاهش دما

-          واکنش کدام یک از رگهای بدن در برابر کمبود اکسیژن با نواحی دیگر بدن مقاومت است؟ چه تفاوتی دارد؟

-          چرا فشار سرخرگی هیچ گاه به صفر نمی رسد؟

-          فشار خون به تدریج در مسیر گردش خون ..............   می آید.     - پایین            - بالا

-          چه عاملی باعث می شود که خون رسانی به مغز انسان در حالت ایستاده امکانپذیر باشد؟ 

-          نقش مویرگها چیست؟

-          چرا نفوذپذیری دیواره مویرگها زیاد است؟ (2 مورد)

-          باز و بسته شدن دهانه مویرگ چگونه صورت می گیرد؟

-          چرا در هر لحظه تعدادی از مویرگها در هر بافت باز هستند؟

-          چه موادی از منافذ دیواره مویرگها می توانند عبور کنند؟

-          کدام مواد قادر به نفوذ از دیواره مویرگها نمی باشند؟

-          عوامل موثر در تولید و گردش و بازگشت مایع بین سلولی را نام ببرید.

-          فشار تراوشی چیست و چه نقشی دارد؟

-          تفاوت فشار اسمزی چه نقشی در گردش مایع بین سلولی دارد؟

-          چرا تفوت فشار اسمزی در جهت جذب مواد از مایع بین سلولی عمل می کند؟

-          تفاوت فشار اسمزی و فشار تراوشی را در ابتدا و انتهای مویرگها مقایسه کنید.اثر هر کدام را بنویسید؟

-          ترکیبات پلاسما که در ابتدای مویرگها به فضای بین سلولی می رود چگونه به گردش خون باز می گردد؟

-          عوامل بروز خیز را نام ببرید.

-          چرا دیواره مویرگها از ورود بسیاری از مواد موجود در خون به مغز جلوگیری میکند؟

-          با رسم شکل نحوه تولید و گردش مایع بین سلولی را نشان دهید.

-          تولید و گردش مایع بین سلولی در مویرگهای کدام بخش از بدن با سایر نقاط بدن متفاوت است؟

-          چه عواملی باعث گردش خون در سیاهرگها می شود؟(4 مورد)

-          کدام عامل باعث کاهش اثر نیروی گرانش زمین به گردش خون در سیاهرگها می شود؟

-          با رسم شکل اثر دریچه های لانه کبوتری بر کاهش نیروی گرانش زمین را در سیاهرگهای پائین قلب را نشان دهید.

-          ارتباط شیمیایی بین سلولهای بدن از چه طریقی برقرار می شود؟

-          حرکت خون در بدن چه نقشی دارد؟ 3 مورد

-          چه عاملی به یکسان کردن دمای نقاط مختلف بدن کمک می کند؟

-          در جانوران با سیستم گردش خون بسته خون با سلولهای بدن ارتباط مستقیم دارد؟

-          مایع میان بافتی چیست؟

-          نقش مایع میان بافتی چیست؟ چگونه به خون برگشت داده می شود؟

-          در جانوران با گردش خون باز ارتباط خون و سلولها چگونه است؟

-          همولنف چیست؟چه نقشی دارد؟ در چه جانورانی وجود دارد؟

-          خون شامل چه اجزایی است؟

-          چه درصدی از وزن بدن در انسان بالغ خون می باشد؟

-          چه حجمی از خون شامل پلاسما و چه حجمی شامل سلولهای خونی است؟

-          هماتوکریت چیست؟

-          کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

·         اریتروسیت های انسان و بسیاری لز جاندارن بدون هسته می باشند

·         گلبولهای قرمز تقریبا تمام اجزای سلولی خود را از دست داده اند

         گلبولهای قرمز از ماده ای بنام هموگلوبین ساخته شده اند

·         گلبولهای قرمز از دو طرف قرمز می باشند

·         برخی از کلبولهای پیر در اثر عبور از رگهای باریک  اسیب می بینند

-          چه عاملی باعث می شود که گلبولهای قرمز از رگهای باریک  تر از اندازه گلبول عبور کنند؟

-          در ارتفاعات که فشار اکسیژن  ........... است تعداد گلبولهای قرمز .......... می یابد.

-          نقش گلبولهای قرمز چیست؟

-          گلبولهای قرمز چگونه باعث جابجا شدن اکسیژن و دی اکسید کربن می شوند؟

-          گلبول های قرمز در دوران جنینی  کجا ساخته می شوند؟

-          از زمان تولد تا 5 سالگی و پس از ان گلبولهای قرمز در کجا ساخته می شوند؟

-          چه ماده ای تولید گلبولهای قرمز را تنظیم می کند؟ بر اثر چه عاملی و از کجا ترشح می شود؟

-          محل اثر اریتروپویتین کجاست؟ و چه اثری دارد؟

-          چه موادی برای تولید گلبول قرمز لازم است؟

-          چرا اسیب معده باعث کم خونی وخیم می شود؟

-          به سوالات زیر در ارتباط با فاکتور داخلی معده توضیح دهید؟

·         از کجا ترشح می شود؟

·         جنس ان از چه موادی است؟

         چه نقشی دارد؟

-          چه میزا ناهن در بدن فرد بالغ وجود دارد؟ در چه بخشی از بدن؟

-          کمبود اهن چه عوارضی دارد؟

-          هموگلوبین از چه بخشهایی ساخته شده است؟

-          عمر گلبول قرمز چقدر است؟

-          افزایش سن گلبول قرمز چه اثری بر ان دارد؟

-          اسیب گلبولهای قرمز پیر بیشتر در اثر عبور از مویرگهای کدام اندامهای بدن است؟

-          هموگلوبین ازاد شده از گلبول قرمز چه سرنوشتی دارد؟

-          کدام دسته از سلولها باعث تجزیه هموگلوبین می شوند؟

-          اهن و گلوبین های حاصل از هموگلوبین چه سرنوشتی دارد؟

-          بیلی روبین چیست؟ از تجزیه چه ماده ای بدست می اید؟ توسط چه سلولهای؟

-          آنمی چیست؟ علت انرا بنویسید؟ (2 مورد)

-          علت اصلی پلی سیتمی چیست؟ 2 مورد

-          تعداد گلبولهای سفید ............. در هر میلیمتر مکعب خون است.

-          کدام دسته از سلولها سیستم دفاعی بدن را می سازند؟

-          گلبولهای سفید شامل دو نوع اصلی .............. و ...................... می باشند.

-          گرانولوسیت ها و اگرانولوسیت ها شامل چه گروههایی می باشند؟

-          طول عمر گلبولهای سفید چقدر است؟

-          طول عمر مونوسیت هایی که به ماکروفاژ تبدیل می شوند چقدر است؟

-          محل ساخته شدن هر یک از سلولهای زیر کجاست؟

       مونوسیت                لنفوسیت                ائوزینوفیل            بازوفیل                  نوتروفیل

-          نقش نوتروفیل ها چیست؟

-          کدام دسته از گرانولوسیت ها :

·         تحرک زیادی دارند؟

·          به سمت ذره خراجی با خاصیت تاکتیک شیمیایی کشیده می شود؟

·         به سمت بافت در حال تخریب با خاصیت تاکتیک شیمیایی کشیده می شوند؟

·         با پدیده فاگوسیتوز باعث از بین رفتن ذرات خارجی یا بافت در حال تخریب می شوند؟

·         در عفونت های انگلی افزایش می یابد؟

·         از نظر ظاهری شبیه نوتروفیل ها هستند با قدرت فاگوسیتوز کمتر؟

·         با ترشح مواد باعث نابودی انگل ها می شوند؟

·         تعداد انها در حساسیت ها افزایش می یابد؟

·         باعث ترشح هپارین می شوند؟

·         هیستامین ترشح می کنند؟

-          نقش هپارین و هیستامین چیست؟ توسط کدام دسته از سلولهای خونی ساخته می شوند؟

-          نقش مونوسیت ها چیست؟

-          مونوسیت ها به همراه .................. با حمله به باکتریها و ویروسها و ذرات خارجی انها را از بین می برند.

-          کدام دسته از سلول های خونی قادرند پس از خروج از خون در بافت های بدن به ماکروفاژ تبدیل شوند؟

-          اندازه قطر ماکروفاژها ................... می باشد.

-          نقش ماکروفاژها چیست؟

-          کدام اندامک سلولی در ماکروفاژها فراوان وجود دارد؟ چرا؟

-          دیاپدز چیست؟ کدام دسته از گلبولهای سفید این پدیده را انجام می دهند؟

-          کدام دسته از کلبولهای سفید دارای حرکات امیبی شکل اند؟

-          شکل مربوط به انواع گلبولهای سفید ار رسم کنید؟

-          ایمنی را تعریف کرده انواع انرا بنویسید.

-          ایمنی ذاتی چیست؟ چه نقشی دارد؟ نتیجه وجود چه نوع ساختارهایی است؟

-          نقش گلبولهای سفید در ایمنی ذاتی چیست؟

-          ترشح شیره معده چه نقشی در ایمنی ذاتی دارد؟

-          کدام پدیده در ایمنی ذاتی باعث از بین رفتن ذرات خارجی می شود؟

-          نقش پادتن های پلاسما در ایمنی ذاتی چیست؟

-          ایمنی اکتسابی (فعال) در نتیجه چه عواملی به وجود می اید؟ 2 مورد

-          انتی ژن چیست؟ جنس این ماده معمولا چیست؟

-          گاماگلبولین چیست؟ در اثر چه عاملی تولید می شود؟

-          تخریب بافت ها در اثر پیری یا برخی بیماریها چگونه و توسط کدام دسته از گلبولهای سفید صورت می گیرد؟

-          برای بیماری خود ایمنی مثال بزنید؟

-          علت ایجاد بیماری روماتیسم قلبی و میاستنی گراویس چیست؟

-          الرژی به کدام سیستم بدن مربوط می شود؟ در چه افرادی بروز می کند؟

-          واکنش الرژیک توسط چه سلولهایی صورت می گیرد؟چه عوارضی دارد؟

-          چند مثال از واکنش های الرژیک ذکر کنید؟

-          چهار گروه خونی اصلی رانام ببرید؟

-          نوع گروه خونی به چه عاملی بستگی دارد؟

-          سه نوع انتی ژن موجود در خون را نام ببرید؟

-          انتی ژن رزوس چیست؟

-          تفاوت افراد RH+ و RH- چیست؟

-          تزریق خون RH+ و RH- چه واکنشی را بدنبال دارد؟

-          چرا خون جنینی که RH+ دارد در صورتی که مادر RH- باشد اگلوتینه می شود؟

-          انعقاد خون به چه منظور صورت می گیرد؟

-          چه عواملی در انعقاد خون نقش اساسی دارند؟

-          چه عواملی پس از پارگی رگ مانع خونریزی می شوند؟

-          نحوه انعقاد خون را توضیح دهید؟(مراحل لازم برای ساخته شدن رشته های فیبرین)

-          فیبرین از چه ماده ای و تحت تاثیر چه ماده ای ساخته می شود؟نقش ان چیست؟

-          ترومبین چگونه بوجود می اید؟ چه نقشی دارد؟

-          پروترومبین چیت؟ چه نقشی دارد؟

-          چه عاملی باعث تبدیل پروترومبین به ترومبین می شود؟

-          محل ازاد شدن ترومبوپلاسمین کجاست؟

-          نام یک ویتامین و یک ماده معدنی که برای روندانتقال خون لازمند را بنویسید؟

-          متورم بودن گره های زیر چانه و گردن نشانه چیست؟

-          منشا مایع میان بافتی چیست؟

-          چه موادی قادر به عبور از مویرگ نمی باشند؟ (مایع میان بافتی وجود ندارد)

-          لنف چیست؟ منشا انرا بنویسید؟

-          رگهای لنفی در کدام قسمت بدن وجود دارند؟

-          دستگاه لنفی چیست؟

-          لنف چگونه به خون باز می گردد؟

-          چه عاملی لز بازگشت مایع درون رگهای لنفی جلوگیری می کند؟

-          گره لنفی چیست؟ چه ساختاری دارد؟

-          نقش گره های لنفی را بنویسید؟

-          کدام دسته از سلولها در گره های لنفاوی با میکروسکوپ ها مبارزه می کنند؟

-          علت تورم گره های لنفاوی را توضیح دهید.

-          چرا اطلاق نام غده برای گره های لنفاوی نادرست است؟

-          گره های لنفاوی در کدام بخشهای بدن به تعداد بیشتری وجود دارند؟

-          لوزه های حلقی و لوزه سوم (ادنوئید) ساختار ................ دارند.

-          نقش اصلی ریشه ها چیست؟

-          تار های کشنده از کدام سلولها ایجاد می شوند؟ در کدام بخش از ریشه قرار دارند؟

-          یک سلول تار کشنده را رسم کرده و در ان سلول روپوست و تار کشنده را نشان دهید؟

-          سطح وسیعی که بوسیله تار کشنده  در سلول روپوست ایجاد می شود به چه منظور است؟

-          درونی ترین لایه پوست چیست؟

-          سوبرین چیست؟ در کدام لایه پوست وجود دارد؟

-          اندودرمین چیست؟

-          نوار کاسپاری  چگونه تشکیل می شود؟

-          سوبرین نسبت به آب ................... می باشد.   – نفوذپذیر               - نفوذ ناپذیر

-          دیواره سلولهای درون پوست در چه جاههایی نفوذ ناپذیر است؟ چرا؟

-          نفوذناپذیر بودن سلولهای درون پوست در محلهایی که سوبرین وجود دارد چه اهمیتی دارد؟

-          با  رسم شکل موقعیت نوار کاسپاری را در یک سلول درون پوست نشان دهید؟

-          اگزودرم چیست؟

-          نوار کاسپاری در چه بخشی از ریشه های دارای درون پوست قابل تشخیص است؟

-          وجود برون پوست چه نقشی بر کنترل ورود یونهای معدنی دارد؟

-          وجود چه نوع ساختارهایی در حرکت اب و یونهای معدنی در ریشه نقش دارد؟

-          اهمیت وجود اب برای گیاهان چیست؟ 3 مورد

-          بیشترین جذب اب در گیاه از چه منطقه ای است؟

-          چه عاملی باعث ورود اب از خاک اطراف به سلول های تارهای کشنده می شود؟

-          انتقال اب از یک سلول به سلول مجاور در ریشه چگونه صورت می گیرد؟

-          مسیر جذب اب در ریشه (از فضای بین لایه های خاک تا اوند چوبی ) را توضیح دهید؟

-          دو راه اصلی عبور اب در ریشه را نام برده و توضیح دهید؟

-          شکل مربوط به مسیر پروتوپلاستی و مسیر غیر پروتوپلاستی عبور اب در عرض ریشه را رسم کنید.

-          اب برای ورود از خاک به سلول از چه بخشهایی از سلول عبور می کند؟

-          سیتوپلاسم سلولهای مجاور چگونه به یکدیگر مرتبط می شود؟

-          در مسیر پروتوپلاستی اب و مواد محلول که از خاک وارد سیتوپلاسم سلول تار کشنده شده است از چه طریقی از یک سلول به سلول مجاور وارد می شود؟

-          علت اینکه اب در سلولهای ریشه جذب بخشهای درونی شده چیست؟ توضیح دهید.

-          چرا حرکت اب از لایه های نازک اطراف ذرات خاک به درون ریشه و در عرض پوست ریشه به داخل اوند چوبی بصورت پیوسته است؟

-          دیواره سلولی از چه موادی ساخته شده است؟

-          چرا برای حرکت اب در دیواره سلولی فضای کافی وجود دارد؟

-          مولکولهای اب در مسیر غیر پروتوپلاستی عبور اب در ریشه از چه راههایی حرکت می کنند؟

-          منظور از نیروی هم چسبی اب چیست؟

-          حرکت اب در مسیر غیر پروتوپلاستی در محل درون پوست به چه صورت می باشد؟

-          چه عاملی باعث می شود حرکت اب در محل درون پوست از مسیر غیر پروتوپلاستی صورت نگیرد؟

-          توضیح دهید چگونه نوار کاسپاری راهی برای کننرل اب و یونهای معدنی به درون اوند چوبی می باشد؟

-          حرکت اب در اوند چوبی وابسته به ....................... می باشد.

-          تعرق را تعریف کنید.

-          بیشترین تعرق از کدام بخش گیاه صورت می گیرد؟

-          قسمت اعظم تعرق از چه راهی صورت می گیرد؟

-          باز شدن روزنه ها به چه منظور صورت می گیرد؟

-          سه راه خروج اب از گیاه را بنویسید.

-          کدام بخش ریشه پایان مسیر غیر پروتوپلاستی می باشد؟ دلیل ان چیست؟

-          ساختار برگ را رسم کرده و نامگذاری کنید. (روزنه ، کوتیکول و اپیدرم را در ان مشخص کنید)

-          حفره های هوایی از چه ماده ای پر می باشند؟ در کدام لایه برگ قرار دارند؟

-          چگونگی جذب اب در سلول های لایه میان برگ اسفنجی برگ را توضیح دهید.

-          کشش تعرقی را تعریف کنید.

-          چه عاملی باعث زیاد شدن توان ستون اب در اوند چوبی می شود؟

-          چه عاملی احتمال حباب دارشدگی (گسستگی) در ستون اب  اوند چوبی را کاهش می دهد؟

-          دو عاملی که باعث کشیده شدن ستون اب در اوند چوبی به سمت بالا می شود را بنویسید. (از گسستگی ستون اب جلوگیری می کند)

-          نظریه هم چسبی - کشش را در ارتباط با حرکت اب در گیاه توضیح دهید.

-          نیروی دگرچسبی چیست؟چه نقشی در حرکت اب در اوند چوبی دارد؟

-          حرکت اب در برگ در چه جهتی است؟

-          با رسم شکل چگونگی حرکت در داخل گیاه طبق نظریه هم چسبی – کشش را نشان دهید.

-          در صورتی که ساقه گیاه را از بالای ریشه قطع کنیم چه عاملی باعث حرکت اب در اوند چوبی به سمت بالا می شود؟

-          جایگاه دایره محیطیه (پریسیکل) کجاست؟

-          انتقال یونهای محلول در اب از سلول های دایره محیطیه به درون اوند چوبی چگونه صورت می گیرد؟

-          چه عاملی به ورود اب به درون اوند چوبی پس از ورود فعال یونها کمک می کند؟

-          فشار ریشه ای چگونه ایجاد می شود؟

-          ............. از نشانه های بارز فشار ریشه ای است.

-          تعریق را تعریف کنید.

-          تعریق چه زمانی انجام می شود؟

-          چرا در شب های تابستان تعریق مشاهده می شود؟

-          چرا در مناطق گرمسیری پدیده تعریق در گیاهان قابل مشاهده است؟

-          اگر سرعت جذب اب بالا ولی  تعریق پائین باشد ، فشار ریشه ای چه تغییری می کند؟ چه اثری بر تعریق دارد؟

-          تعریق از چه راهی صورت می گیرد؟

-          جایگاه روزنه ابی کجاست؟

-          دهانه روزنه های ابی و هوایی را از لحاظ باز و بسته بودن مقایسه کنید.

-          چند مثال برای گیاهانی که دارای روزنه ابی هستند ذکر کنید.

-          چه تفاوتی بین شبنم و تعریق وجود دارد؟

-          روزنه ها در چه بخشهایی از گیاه جوان وجود دارند؟

-          تعداد روزنه ها در کدام یک از بخشهای گیاه بیشتر است؟

-          فضاهای بین سلولی  کندویی در لایه میان برگ پر از .............. می باشند.

-          روزنه توسط چه سلول هایی احاطه شده است؟

-          عامل باز و بسته شدن روزنه ها چیست؟

-          نحوه و مکانیسم باز شدن روزنه های هوایی را توضیح دهید.

-          چرا پس از جذب اب توسط سلولهای نگهبان روزنه ابی سلولها افزایش طول دارند اما افزایش قطر ندارند؟

-          خروج اب از سلولهای نگهبان روزنه چه اثری بر روزنه دارد؟

-          نحوه بسته شدن روزنه های هوایی چگونه است؟

-          چند نوع سازش با ذکر مثال برای کاهش تعرق بنویسید؟

-          هر یک از گیاهان زیر چه نوع سازشی برای کاهش تعرق پیدا کرده اند؟

·         درختان کاج        

·         درختان تیره کاکتوس

         گیاهان تیره گل ناز

-          با رسم شکل نحوه باز و بسته شدن روزنه ها و تغییر شکل سلولهای نگهبان روزنه را نشان دهید.

-          ....................... سلولهای نگهبان روزنه نقش مهمی در باز و بسته شدن روزنه ها دارد.ساختار و شکل

-          دو نیرویی که در هنگام انبساط سلول های نگهبان باعث باز شدن منفذ روزنه می شوند کدامند؟

-          نیروی ارایش شعاعی رشته های سلولزی دیواره سلول نگهبان چه نقشی در باز شدن روزنه دارد؟

-          نقش نیروی محل تماس دو سلول نگهبان روزنه در باز شدن روزنه چیست؟

-          هنگام انبساط طول دیواره مشترک بین دو سلول نگهبان روزنه در محل تماس چه تغییری می کند؟

-          چرا به هنگام ورود اب به سلول های نگهبان روزنه دیواره خارجی (پشتی) نسبت به دیواره داخای (شکمی) بیشتر منبسط می شود؟

-          جملات صحیح و غلط را مشخص کنید:

·         شیره خام درون خود گازهای محلول دارد.

·         حباب های هوا نمی توانند پیوستگی شیره خام را در اوند چوبی قطع کنند.

         تعرق شدید باعث خارج شدن گازها از شیره خام می شود.

·         حباب های درون اوند چوبی در تداوم شیره خام اختلال ایجاد می کنند.

-          چه زمانی پدیده حبابدار شدگی افزایش می یابد؟

-          چرا انجماد سرعت حباب دارشدگی را افزایش می دهد؟

-          چه عاملی باعث می شود که حباب ها در اوند چوبی یا تراکئید محصور بمانند؟

-          پدیده بذر افشانی هوا چیست؟ چه زمانی روی می دهد؟

-          فشار ریشه ای چه اثری بر پدیده حباب دارشدگی دارد؟

-          کدام دسته از اوند ها مواد الی گیاهان را حرکت می دهند؟

اوند چوبی                         اوند ابکش

-          منظور گیاه شناسان از منبع و محل مصرف در گیاه چیست؟ مثال بزنید.

-          چرا برگ گیاه منبع محسوب می شود؟

-          بافت ذخیره ای گیاه چه زمانی منبع و چه زمانی محل مصرف محسوب می شود؟

-          منظور از جابجایی مواد در گیاه چیست؟

-          چرا حرکت ترکیبات الی در گیاه نسبت به حرکت اب پیچیده تر است؟(3 دلیل)

-          ترکیبات الی از چه طریقی در اوند ابکشی عبور می کنند؟

-          جهت حرکت اب و ترکیبات الی در گیاه چگونه است؟

-          ایا اب و ترکیبات الی قادر به عبور از غشای سلولی گیاه می باشند؟

-          ارنست مونش چه مدلی برای جابجایی مواد در گیاه پیشنهاد کرد؟

-          با رسم شکل مدل جریان فشاری (جریان توده ای) برای جابجایی مواد در گیاه را نشان دهید؟

-          4 مرحله مدل جریان فشاری را به ترتیب بنویسید.

-          قند ساخته شده در برگ به چه روشی وارد سلولهای اوند ابکشی می شود؟

-          چه عاملی باعث ورود اب از اوند چوبی به اوند ابکشی می شود؟

-          جریان توده ای چیست و چگونه ایجاد می شود؟

-          مفهوم بارگیری ابکشی و بار برداری ابکشی چیست؟

-          قند موجود در شیره پرورده با چه روشی وارد محل مصرف می شود؟

-          با رسم شکل طرحی پیشنهاد کنید که بتوان مدل جریان فشاری را بصورت تجربی بررسی کرد.

-          ایا فرضیه جریان فشاری صحیح است ؟توضیح دهید.

-          چند دلیل برای رد فرضیه جریان فشاری ذکر کنید.

-          انرژی لازم برای حرکت فعال ترکیبات الی اوند ابکشی از کجا تامین می شود؟

-          از شته ها برای استخراج ....................... استفاده می شود.

-          شته ها از ............................... تغذیه می کنند.

-          تغذیه شه ها از شیره پرورده چگونه است؟

-          با رسم شکل نشان دهید چگونه از شته ها برای استخراج شیره پرورده استفاده می شود؟